Accés i quotes

Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà

Accés directe ( 60% de les places )

 • Es requereix estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
 • Altres certificats de titulacions equivalents a efectes acadèmics al Graduat en Ed. Secundària.

Access directe per FP Bàsica ( 20% de les places )

Títol Professional Bàsic

Accés per mitjà de prova d’accés, curs o altres vies ( 20% de les places )

 1. Haver superat el curs de formació específic per a l’accés directe a cicles de grau mitjà
 2. Haver aprovat en qualsevol convocatòria la prova d’accés als cicles de grau mitjà
 3. Per superació del 1r nivell de programa de qualificació professional inicial (PCPI)
 4. Per superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior
 5. Per superació de la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys
 6. Estar en possessió del títol de tècnic, tècnic superior, tècnic especialista, batxillerat, titulació per a accés a grau superior, altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 7. Estar en possessió del títol universitari o equivalent

En els dos primers suposats es requerirà tindre 17 anys com a mínim, complits l’any de superació del curs o de realització de la prova.

Accés a Cicles Formatius de Grau Superior

1. Accés directe ( 60% de les places ): titulats de Batxiller o titulació equivalent següent .

 • Títol de Batxiller.
 • Títol de Batxiller, LOGSE.
 • Haver superat el segon curs d’una modalitat de Batxillerat Experimental.
 • Curs d’Orientació Universitària (COU)
 • Certificació acreditativa d’haver superat el curs Preuniversitari establit en la Llei de 26 de febrer de 1953.
 • Títol oficial de Maestro o Mestra d’Ensenyament Primari.
 • Ja NO és vàlida la titulació de Batxiller expedit després de cursar l’antic BUP, segons establia el punt 3 de la disposició tercera de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE), per trobar-se derogada per la LOMLOE.

2. Accés directe amb títol de Tècnic de Formació Professional (Grau Mitjà) ( 20% de les places)

 • Títol de Tècnic de Formació Professional
 • Títol de Tècnic Especialista FP II
 • S’inclou el títol de Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny (art. 53.1 de la LOE, modificada per la LOMLOE)
 • NO és vàlid el títol de Tècnic Auxiliar FP I de la Llei 14/1970, de 4 d’agost, conforme a la disposició addicional trenta-unena de la LOE.

3. Accés mitjançant prova d’accés i altres vies d’accés ( 20% de les places )

Resta de titulacions considerades com a requisit d’accés (art. 5.2 de l’Ordre 18/2016), entre elles, titulacions universitàries i títol de Tècnic Especialista FP II.

Podran accedir als cicles formatius de grau superior els sol·licitants que:

 • Han aprovat en qualsevol convocatòria la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de l’opció vinculada al cicle formatiu per al qual se sol·licita l’admissió.
 • Els qui hagueren superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys en titulacions de la branca de coneixements de Ciències Socials.
 • Els qui hagueren superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys en titulacions d’altres branques de coneixement, però en aquest cas amb l’assignació d’una nota de 5.

Quotes de Places

En el procediment d’admissió les vacants corresponents a cada reserva i quota s’oferiran als sol·licitants ordenats per la nota mitjana del seu expedient acadèmic o prova.