AJUDES MENJADOR CURS 24-25

RESOLUCIÓ AJUDES MENJADOR ESCOLAR CURS 2024-2025

DOCUMENTACIÓ A APORTAR AL PRESENTAR LA SOL·LICITUD:

ALUMNAT QUE EN EL CURS 2023/2024 JA VA SOL·LICITAR L’AJUDA PER AL MENJADOR ESCOLAR

 Els pares, mares o tutors de l’alumnat que siguen usuaris de l’Aplicació ITACA Web Família,a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, podran accedir a aquesta aplicació informàtica per a visualitzar i descarregar el seu esborrany de sol·licitud d’ajuda, on constaran pregravades les dades que es troben en poder d’aquesta administració, una vegada han sigut actualitzades d’ofici per la conselleria competent en matèria d’educació, relatives a família nombrosa, família monoparental, alumnat destinatari de la renda valenciana d’inclusió, desocupació o atur sense prestació ni subsidi i grau de discapacitat legalment reconegut, atés que en la sol·licitud o confirmació de l’esborrany per al curs escolar 2023-2024 es va autoritzar expressament la seua consulta per les persones interessades. Si les persones sol·licitants de l’ajuda estan conformes amb les dades facilitades, hauran d’imprimir, signar i presentar l’esborrany en el centre on estaran matriculades durant
el curs 2024-2025, sense necessitat de presentar la documentació. Si alguna de les dades que figuren en l’esborranyno és conforme, es procedirà a imprimir i assenyalar la circumstància que canvia en l’apartat G de l’esborrany, i a presentar aquest en el centre educatiu juntament amb la documentació justificativa.

– Els pares, mares o tutors de l’alumnat que no siguen usuaris de l’aplicació informàtica ITACA Web Família, a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, podran sol·licitar en el centre educatiu on l’alumnat estiga matriculat, un esborrany de sol·licitud d’ajuda per al menjador escolar, on constaran pregravades les dades que es troben en poder d’aquesta administració, una vegada han sigut actualitzades d’ofici per la conselleria competent en matèria d’educació, relatives a
família nombrosa, família monoparental, alumnat destinatari de la renda valenciana d’inclusió, desocupació o atur sense prestació ni subsidi i grau de discapacitat legalment reconegut, atés que en la sol·licitud o confirmació de l’esborrany per al curs escolar 2023-2024 es va autoritzar expressament la seua consulta per les persones interessades. El centre entregarà un esborrany per a cada alumne/a, encara que formen part de la mateixa unitat familiar. Si les persones sol·licitants de l’ajuda estan conformes amb les dades facilitades, hauran de signar l’esborrany i presentar-lo en el centre on estarà l’alumnat matriculat durant el curs 2024-2025. En aquests casos, no caldrà aportar cap documentació justificativa.

En el cas d’alumnat pertanyent a una unitat familiar amb més d’un alumne/a sol·licitant, es procedirà de la manera següent: si l’esborrany dels alumnes és correcte s’efectuarà la confirmació de les dades. Si les dades d’algun alumne/a no són conformes es procedirà a assenyalar la circumstància que canvia en l’apartat G de l’esborrany, presentant aquest en el centre educatiu juntament amb la documentació justificativa. En el cas que algun alumne/a no estiga inclòs en l’esborrany, s’haurà de presentar una nova sol·licitud només per a aquest alumne/a, emplenant l’annex I i adjuntant la documentació acreditativa. Tant la confirmació de l’esborrany com la presentació de l’annex I es realitzaran en el centre on estarà matriculat l’alumnat durant el curs 2024-2025.

ALUMNAT QUE EN EL CURS 2023/2024  NO VA SOL·LICITAR L’AJUDA PER AL MENJADOR ESCOLAR

La sol·licitud d’ajuda es realitzarà presentant l’annex I que s’inclou a la present resolució, emplenat, i adjuntant la documentació acreditativa que es requereix en aquesta convocatòria en el centre on estarà matriculat l’alumnat durant el curs 2024-2025. Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la documentació següent:

 1. SOL·LICITUD ANNEX I DEGUDAMENT COMPLIMENTAT (secretaria o web del centre)    Annex I (sol·licitud beca menjador 24-25)
 2. FOTOCÒPIA DE DNI/NIF/PASSAPORT/NIE dels sol·licitants i de l’alumne.
 3. FOTOCÒPIA del LLIBRE DE FAMÍLIA o DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITE SER FAMÍLIA MONOPARENTAL, MÉS EMPADRONAMENT COL·LECTIU.
 4. FAMÍLIA NOMBROSA. Aportar documentació que ho acredite.
 5. AUTORITZACIÓ CONSULTA DADES AEAT. La sol·licitud ha d’estar signada per tots els sol·licitants.
 6. SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ SENSE COBRAMENT O SUBSIDI, RENTA VITAL BÀSICA…Tots els sol·licitants han d’estar en situació de desocupació i no percebre ni prestació ni subsidi per desocupació. Es comprovarà d’ofici per l’Administració. No cal aportar documentació.
 7. SÓN MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR. Les famílies amb custòdia compartida, aportaran empadronament col·lectiu on conste l’alumne.- El pare i la mare, l’alumne/a, germans/es menors 26 anys o amb discapacitat igual o major del 33% que convisquen en el domicili sempre que no perceben cap tipus d’ingressos. Altres circumstàncies consultar la resolució.
 8. CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS (Beneficiaris directes): fills/es violència de gènere, alumnat en situació d’acolliment familiar o residencial, víctimes de terrorisme, alumnat destinatari de la renda valenciana d’inclusió… (Acreditar amb la documentació que ho justifique.)
 9. En cas de DIVORCI O SEPARACIÓ LEGAL DELS PARES, no es considerarà membre computable el que no convisca amb la persona sol·licitant de l’ajuda.
  Tanmateix, i això s’aplicarà també en relació amb la viduïtat del pare o de la mare, sí que tindrà la consideració de membre computable, si és el cas, el nou cònjuge o persona unida per una relació anàloga, encara que no es trobe legalitzada la seua situació com a parella de fet, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar. Aquesta circumstància quedarà acreditada amb l’aportació de la documentació indicada en l’apartat anterior.
  En el cas de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar aquells que convisquen en el domicili en què es trobe empadronat l’alumnat; a aquest efecte haurà de presentar-se l’acord o la resolució pels quals s’estableixen el règim de custòdia compartida i un certificat d’empadronament.

La documentació haurà de ser l’original i una còpia per a poder compulsar-se al centre.

En el cas que l’alumnat que forma part de la mateixa unitat familiar estiga escolaritzat en el curs 2024-2025 en un únic centre, es presentarà una única sol·licitud.

CAL JUSTIFICAR DOCUMENTALMENT TOTA CIRCUMSTÀNCIA SOCIOFAMILIAR QUE SE SOL·LICITE ES TINGA EN COMPTE.

* IMPORTANT: La sol·licitud ha d’estar signada per tots els sol·licitants. 

LES SOL·LICITUDS PRESENTADES FORA DE TERMINI QUEDARAN EXCLOSES.

La sol·licitud i la documentació s’haurà d’entregar en secretaria i direcció en l’horari següent, durant el mes de juliol.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 1 al 10 de juliol.

HORARI D’ATENCIÓ BEQUES DE MENJADOR: 

De l’1 al 10 de juliol

DE DILLUNS A DIVENDRES de 9:00 a 10:00h. I de 13:00 a 14:30h.

Fora de l’horari no atendrem a ningú, ja que estem en reunions, formació i matriculacions.

TREBALL PER PROJECTES (ABP)

PROJECTE CONEIXEMENT DEL MEDI

L’alumnat de tercer de Primària hem començat el projecte ” L’edat antiga”.

Hem viatjat en el temps rebent la visita d’un legionari romà i un ciutadà grec, que ens han fet descobrir el més important d’aquestes civilitzacions. A més, han portat unes caixes amb missatges secrets de Mesopotàmia, Egipte, Grècia i Roma, que hem descodificat.

Ara ens toca a nosaltres continuar descobrint el passat, per a entendre millor el present.

Donem les gràcies a Emilio per la seua col·laboració.

A continuació podeu veure algunes fotos del projecte:

Projecte 3r “L’edat antiga”

3ª Reunió Comissió Divulgació Projecte ACORD

Dilluns 15 d’abril va tindre lloc la 3ª reunió de la Comissió mixta de divulgació del Projecte Acord, aquesta de manera telemàtica. En aquesta sessió vam intervindre membres de l’equip impulsor del claustre i de l’equip d’investigació IDOCE de l’UJI:

 • 2 Investigadores de la Universitat Jaume I de Castelló (Patri i Sara)
 • L’investigadora coordinadora del projecte (Lucía Tarazaga)
 • 4 mestres de l’equip impulsor del centre (Bárbara, Bernat, Pau i Elena)

Aquesta sessió, va ser la sessió inicial de preparació de la Jornada de Difusió del Projecte Compa que tindrà lloc el dijous 30 de maig (s’ha canviat la data per la vaga del 23 de maig).

Algunes de les tasques que vam realitzar van ser:

 • Revisió del formulari d’inscripció de la jornada.
 • Web de divulgació del Projecte Acord.
 • Revisió i repartiment dels vídeos de difusió.
 • Revisió i concreció de les diferents activitats amb els materials.

La sessió va ser molt profitosa i es van quedar tancats els aspectes més importants per a la jornada del dijous 30 de maig.

A continuació, podeu veure la foto d’aquesta sessió:

CELEBRACIÓ DIA ASSETJAMENT ESCOLAR 2 DE MAIG

Des de l’escola volem commemorar aquest dia internacional contra l’assetjament escolar, ja que en el nostre projecte de centre realitzem moltes dinàmiques per a que l’alumnat tinga ferramentes per a portar a terme una convivència positiva i per a aprendre a dir NO i saber com buscar ajuda en cas de qualsevol fet o actitud d’aquestes característiques. ZERO VIOLÈNCIA, ZERO AGRESSIONS. A més, enguany les dinàmiques de primària per part de l’orientadora han estat dirigides a treballar l’assetjament escolar a les aules.

Per aquest motiu i per a celebrar aquest dia des de l’escola i dins del Programa RETO hem realitzat aquest vídeo amb tot l’alumnat del centre.

Esperem que vos agrade.

TALLER I DINÀMICA BULLYING

Durant aquestes setmanes, a 3r i 4t s’ha realitzat un taller sobre el bullying dirigit per l’orientadora del centre.

Aquest taller ha partit del conte de “Mochilas“.

Durant aquestes activitats dirigides s’ha creat un espai vivencial per a reflexionar sobre el fenòmen bullying i quina és la nostra i la seua funció i responsabilitat.

Seguim amb el nostre projecte d’emocions i convivència positiva.❤️

A continuació podeu veure les fotos del taller:

FOTOS TALLER BULLYING

RECONEIXEMENT CENTRE REFERENT EN EDUCACIÓ EN DRETS D’INFANCIA UNICEF

𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘𝗚𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜 𝗗❜𝗨𝗡𝗜𝗖𝗘𝗙 𝗔𝗟 𝗖𝗘𝗜𝗣 𝗗𝗥𝗔. 𝗔𝗡𝗡𝗔 𝗟𝗟𝗨𝗖𝗛

Dimecres 10 d’abril de 2024 va tindre lloc l’acte d’entrega del diploma corresponent al Reconeixement de la nostra escola com a Centre Referent en Educació en Drets d’Infància al CEIP Dra. Anna Lluch.

La distinció reconeix el treball del col·legi i de l’alumnat per a donar a conéixer els drets de xiquetes i xiquets.

A l’acte va acudir l’Equip Directiu de l’escola amb els xiquets/es del Consell d’Infància i del Consell Escolar, la coordinadora d’Unicef València, Elena Filella, l’alcalde d’Alfara del Patriarca, Jaume Martínez i altres representants de la mancomunitat relacionats amb la infància.

Ha estat un reconeixement que ens ha fet molta il·lusió i que ens fa seguir treballant de valent per educar ciutadans i ciutadanes compromesos amb la societat en la que viuen i que lluiten per aconseguir un món millor i una societat més igualitaria. 🩵

A continuació podeu veure diferents fotos de l’acte:

FOTOS RECONEIXEMENT 10-04-24

2ª Reunió Comissió Mixta Divulgació Projecte ACORD

Dilluns 25 de març va tindre lloc la 2ª reunió de la Comissió mixta de divulgació del Projecte Acord formada per:

 • 2 Investigadores de la Universitat Jaume I de Castelló (Patri i Sara)
 • 3 mares (Amparo, Laura i Cristina)
 • 2 alumnes representants de l'alumnat al Consell (Rubén i Paula)
 • 1 representant de l'Ajuntament (Jaume: alcalde i regidor d'Educació)
 • 5 mestres de l'equip impulsor del centre (Bárbara, Bernat, Pau, Laura i Elena)

Va ser una sessió molt enriquidora on l'objectiu va ser preparar les Jornades de Portes Obertes del Projecte Acord del 23 de maig.

Algunes de les tasques que vam realitzar van ser:

 • Preparació cartell de la jornada i formulari d'inscripció
 • Web de divulgació del Projecte Acord
 • Vídeos de difusió de la jornada i del projecte
 • Tipus d'activitats a realitzar a la jornada

La sessió va ser molt enriquidora i pensem que si es fa una bona difusió de la Jornada pensem que serà un punt d'inflexió per a que tot el món conega perquè és tan important i necessari treballar per competències.

A continuació, podeu veure algunes fotos d'aquesta sessió:

2ª SESSIÓ 25-03-24

3 X 3 per la Igualtat amb Anna Gómez

Aquest dilluns el nostre alumnat de 5é i 6é de primària ha participat en el projecte 3x3 per la igualtat on la jugadora de bàsquet Anna Gómez; a través de l'esport ens ha mostrat que tots/es podem jugar als esports que ens agraden.

Ha estat com sempre un plaer!!! Gran Anna Gómez!!! 🏀💜

A continuació vos adjuntem algunes fotos:

FOTOS 3x3 Igualtat Anna Gomez

RUGBI A L’ESCOLA

Gràcies al club de rugbi COYOTE de Moncada hem gaudit de dos jornades de rugbi a l'escola.

Treballem aquest esport a l'escola com a promoció d'esports minoritaris del nostre voltant.

Els xiquets/es s'ho han passat fenomenal.

A continuació podeu veure algunes fotografies de les 2 jornades:

FOTOGRAFIES RUGBI

2ª Jornada Colpbol (Alfara 01-03-2024)

Hui 1 de març de 2024, la nostra escola, CEIP Doctora Anna Lluch, ha organitzat la segona jornada de colpbol on han participat les escoles:

 • CEIP Doctora Anna Lluch d'Alfara
 • Ramón y Cajal d'Alfara
 • CEIP José Blat de Vinalesa

Ha sigut una jornada plena de colpbol i companyerisme on els xiquets/es han gaudit d'aquest esport inclusiu amb molt bon ambient.

Donem les gràcies a l'Ajuntament que ha col·laborat regalant a cada escola participant 4 pilotes per continuar jugant a aquest esport a les nostres escoles.

A continuació, teniu algunes fotos i vídeos del matí:

Colpbol 5é i 6é (Alfara 1-3-24)