Reunió 151 | 5/07/2022

 • Aprovació de la Memòria Anual del curs 2021-2022
 • Elecció de l’empresa adjudicatària del servei de menjador per al període 2022-2003.
 • Modificació del preu de la quota de menjador que paguen les famílies.
 • Modificació de les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre) sobre de la quantitat de faltes d’assistència mensuals justificades en menjador, sense documentació acreditativa, que les famílies poden presentar.
 • Incorporació a les NOFC de normativa que regule la quantitat de còpies d’exàmens que les famílies poden demanar en cada petició formal.
 • Modificació de les NOFC per a poder participar telemàticament, a través de videoconferència.
 • Aprobación de la Memoria Anual del curso 2021-2022
 • Elección de la empresa adjudicataria del servicio de comedor para el periodo 2022-2003.
 • Modificación del precio de la cuota de comedor que pagan las familias.
 • Modificación de las NOFC (Normas de Organización y Funcionamiento del Centro) sobre de la cantidad de faltas de asistencia mensuales justificadas en comedor, sin documentación acreditativa, que las familias pueden presentar.
 • Incorporación a las NOFC de normativa que regulo la cantidad de copias de exámenes que las familias pueden pedir en cada petición formal.
 • Modificación de las NOFC para poder participar telemáticamente, a través de videoconferencia.