XARXA LLIBRES

LLEGIU AMB ATENCIÓ:

Al llarg d’aquesta setmana el tutor/a del vostre fill/a vos lliurarà un formulari (per duplicat, un per a la persona interessada i un per a l’administració) per tal de participar en el programa XARXA LLIBRES el curs 2021-2022.

  • Heu d’emplenar els següents apartats en els dos fulls: 

Apartat B) LLIBRES I MATERIAL CURRICULAR LLIURATS O RENÚNCIA (marcar una dels tres caselles. Per a marcar la segona casella vos heu de posar prèviament en contacte amb el tutor/a).

Completar la casella de baix a la dreta amb la data, nom i cognoms i signatura.

  • Lliurar els dos formularis degudament emplenats al tutor/a abans del 21 de juny. 

  • Posteriorment, el tutor/a vos farà arribar una de les còpies segellada pel centre. 

  • La resta de caselles les ha de marcar l’equip docent. 

ÉS MOLT IMPORTANT COMPLIR ELS REQUISITS PER PODER PARTICIPAR EN EL PROGRAMA XARXA-LLIBRES EL CURS 2021-2022 (INCLÒS L’ALUMNAT DE 6é QUE PASSA A L’INSTITUT), AIXÍ COM CONSERVAR LA CÒPIA QUAN ELS LA RETORNEM SIGNADA I SEGELLADA PER L’ESCOLA.

En el cas que el tutor/a vos informe que heu de reposar algun llibre, s’haurà de fer a la major brevetat possible per a poder participar en el programa Xarxa Llibres el pròxim curs.

Gràcies per la vostra col·laboració.

NORMATIVA XARXA LLIBRES 21-22