Info general proves accés EEPP – juny 2023

1r CURS I VACANTS

Les proves d’accés a 1r curs, de les diferents especialitats, es realitzaran els dies 12 i 13 de juny, en horari de vesprada.

Les proves d’accés a vacants, de qualsevol curs de les diferents especialitats, es realitzaran el dia 14 de juny, en horari de vesprada.

30 minuts abans de l’inici de la seua prova, les/els aspirants hauran d’estar en l’exterior de l’edifici del conservatori acompanyades/ts per un familiar, on se’ls nomenarà per a procedir a registrar-se. Es requerirà la següent documentació: Enllaç a la DOCUMENTACIÓ

La/l’aspirant haurà de vindre vestida/t amb el vestuari indicat per a la realització del primer exercici de la seua prova. Enllaç a l’ORDRE DE LES PROVES

Un docent del centre acompanyarà a les/els aspirants a l’aula i els familiars esperaran en la part exterior de l’edifici.

S’hauran de deixar les sabatilles i altres objectes en l’exterior de les aules.

Les proves consten de diversos exercicis, amb caràcter eliminatori cadascun d’ells. En finalitzar cada exercici, es publicaran en els taulons de l’exterior del centre els llistats amb les qualificacions d’aquest, juntament amb el llistat d’aspirants que passen al següent exercici.

Les/els aspirants que superen els exercicis pràctics, seran convocades/ts per a la realització dels teòrics en els següents dies:

  • _13 de juny, per als d’accés a 1r
  • _14 de juny, per als d’accés a Vacants

La publicació de les qualificacions dels exercicis teòrics tindrà el mateix procediment que amb els pràctics.

Finalitzada l’avaluació de tots els aspirants, aproximadament a les 48 hores, es publicarà en la pàgina web i en els taulons del centre, el llistat provisional d’aspirants ordenat de major a menor puntuació final.