CONGRÉS FPA 2021

I CONGRÉS DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

13 i 14 de juliol de 2021

El congrés autonòmic de Formació de Persones Adultes se celebrarà els dies 13 i 14 de juliol de 2021 amb format virtual.

Aquest congrés centrarà el seu focus d’interés en tres grans blocs:

  • Millora i consolidació de l’aprenentatge en línia en l’FPA

La situació sanitària viscuda i les transformacions a aplicar en l’atenció socioeducativa de la societat actual aconsellen una nova definició de la metodologia d'ensenyament i aprenentatge adreçada a la ciutadania jove i adulta, amb l’objectiu d’adequar el servei que se’ls presta mitjançant la seua participació en els diferents programes formatius.

  • Treball per àmbits en l’FPA amb un enfocament inclusiu

Cal bastir un enfocament holístic de la pràctica docent que permeta desenvolupar al màxim les capacitats, els interessos i les potencialitats de les persones participants de la formació als nostres centres. Aquesta nova orientació curricular ha de servir per a motivar-les, afavorir-ne la inclusió socioeducativa i promoure estratègies de coordinació i treball en equip del professorat en aspectes diversos com ara la codocència, les metodologies actives i la coordinació territorial.

  • Multiplicitat d’Itineraris de formació en l’FPA

Les persones adultes arriben als nostres centres amb un bagatge personal, professional i sociocultural i cívic heterogeni i amb una motxilla plena d’experiències, per la qual cosa l’acció docent ha de possibilitar la identificació i el reconeixement dels aprenentatges informals i no formals assolits per cada persona al llarg i a l’ample de la vida.

La nostra pretensió com a àmbit és que el congrés esdevinga un espai de trobada, d’intercanvi, de dinamització i de síntesi dels projectes i les intervencions, que la comunitat de docents de la xarxa valenciana de centres públics d’FPA està realitzant en la voluntat de propiciar la millora de l'aprenentatge i en una aposta ferma i continuada per posar-se reptes i marcar-se fites en la dinàmica present i futura dels centres.

Ponents i Contingut de les Ponències

Gravacions de les sessions del Congrés d'FPA 2021