Les persones adultes es poden incorporar a la formació bàsica de les persones adultes a partir de l'any natural en què complisquen díhuit anys d'edat. Per a poder accedir als cursos de preparació de proves lliures (Graduat en Educació Secundària, accés a cicles d'FP, accés a la universitat, etc.), cal tindre l'edat requerida, en la normativa vigent, per a l'accés a través de la prova específica corresponent al nivell educatiu de què es tracte.

En el moment d'accedir a la formació de persones adultes s'ha d'efectuar amb caràcter preceptiu una valoració inicial de cada persona adulta, per a procedir així a la seua orientació i adscripció. Aquesta valoració inicial comprén aspectes relacionats amb els coneixements, experiències, habilitats i procediments que posseïsca cada persona i ha de tindre en compte els seus estudis anteriors, les competències personals i professionals assolides, les expectatives i els interessos de cada persona adulta.

Legislació bàsica

Normes d'organització i funcionament

Currículum i avaluació

CURRÍCULUM

AVALUACIÓ

CONVALIDACIONS DE GES-2

CONSELL ORIENTADOR DE GES-2

Centres