INFORMACIÓ SOBRE RECUPERACIÓ DE PENDENTS

DEPARTAMENT

INFORMACIÓ PENDENTS I/O DATA EXAMEN

Tecnologia
1r d’ESO: 8 de maig de 10 a 13 hores qüestionari en aules
2n d’ESO: Treball per lliurar a Xavi Bonet fins el 15 de maig
Economia 11 de maig a les 10 del matí a Aules (alumnat de 2n de bat amb Economia pendent de 1r i alumnat d’ESO amb IAEE pendent)
Matemàtiques Degut a l’extensió de l’estat d’alarma no es podran realitzar les proves per a la recuperació de les assignatures pendents en les dates establertes. Tenint en compte l’esperit de les declaracions fetes per les diferents administracions Educatives, el Departament de Matemàtiques ha pres la decisió d’utilitzar com eina d’avaluació els exercicis que van ser proposats per a preparar les citades proves. Aquestos exercicis s’hauran de presentar abans del dia 10 de maig, manuscrits i escanejats en format PDF.
Anglès Donada la situació de crisi actual i la impossibilitat de fer una prova presencial, la recuperació de pendents es farà mitjançant la presentació d’unes activitats al professor/a del present curs. Es valorarà també el treball de l’alumne al llarg del curs, inclosa aquesta 3ª Avaluació.

Data límit de presentació de les activitats: 15 de maig.

Biologia Divendres 8 de maig a les 11:30 hores a Aules. Es valoraran els exercicis proposats a cada tema.
Informàtica
Amb data 21 de gener se’ls van enviar per correu electrònic als alumnes que no la cursen enguany i als tutors les activitats que havien de fer per a recuperar la matèria pendent. La data per a lliurar les activitats finalitzà el 4 d’abril. Donat que cap dels/de les alumnes amb l’assignatura pendent han lliurat el treball, el proper dijous 14 de maig, d’11 a 13 hores es farà un examen a Aules.
Castellà

Es realitzarà seguint les aquestes directrius:

a. L’alumne que haja aprovat els dos primers trimestres: aprovarà la pendent.

b. Realització i superació d’unes tasques que seran enviades a cada alumne al seu correu electrònic corporatiu i que hauran de remetre al seu professor de Castellà d’aquest curs en el termini establert.

c. En tot cas, si aprova el curs actual, evidentment, recuperaria el curs anterior.

Desenvolupament del supòsit b:

• S’informarà del procediment a l’alumnat afectat a través del correu de centre i/o als pares a través del web Família Ítaca.

• Se li enviarà la tasca a l’alumne al seu correu electrònic de l’institut el dia 30 d’abril. El termini per tornar les activitats resoltes per la mateixa via acabarà el 6 de maig a les 23’59 hores.

• Les tasques seran qualificades com un examen (és a dir, d’1 a 10, sent 5 la nota mínima per a l’aprovat i consegüent recuperació de l’assignatura pendent).

Cultura Clàssica La recuperació de pendents s’ha fet mitjançat la realització d’un treball, consistent a complimentar un quadern elaborat pel departament. El quadern es va arreplegar durant el mes de gener, i el treball corresponent es va lliurar per correu electrònic. El plaç per al lliurament del treball va acabar el dia 22 d’abril.
Educació Física

Els professors enviaran un correu als alumnes amb l’assignatura pendent de el curs anterior, i hauran de lliurar un treball amb la data límit de el 15 de maig. També es va a enviar als tutors la informació de la feina, per si no li arriba a l’alumne.

 

Religió Realització d’un treball i entrega en data límit el 15 de maig.
Francès
Els alumnes que no cursen l’assignatura ja tenen una fitxa d’activitats que han de fer i entregar per correu.
Data límit de presentació de les activitats: 15 de maig.
 
Com que no podem fer una prova presencial, els alumnes hauran de fer un qüestionari en AULES.
El qüestionari estarà disponible a partir del 18 de maig pel matí i es tancarà el 19 de maig per la vesprada..
Els continguts del qüestionari seran els mateixos que els de la fitxa d’activitats.
Música

Vista les circumstàncies establim les següents proves per a la recuperació de pendents:

PENDENT 1ºESO: Els que tinguen la 1a i la 2a avaluació aprovades recuperen la pendent. Els que no, faran una prova en Aules sobre els continguts del curs. Al seu torn presentaran online un enregistrament d’una cançó o exercici amb el flabiol de les del curs de 1r.

PENDENT 2n ESO: realitzaran el treball que se’ls facilitarà a través d’Aules. Al seu torn presentaran online un enregistrament d’una cançó o exercici amb el flabiol de les del curs de 2n.

PENDENT 3r ESO: lliuraran el treball prèviament demanat als professors, bé per correu o en Aules. Al seu torn presentaran online un enregistrament d’una cançó o exercici amb el flabiol de les del curs de 3r.

DATES: per al lliurament d’enregistraments de flabiol i de treballs de 2n i 3r tindran de termini entre els dies 4 i 15 de maig. Les proves en Aules de 1r ESO seran el dia 13 de maig a les 9,00 hores.

IMPORTANT: S’AVISA PER CORREU A TOTS ELS ALUMNES AMB LA PENDENT DE MÚSICA I ES CREA UN CURS A AULES EN EL QUAL ESTARAN INSCRITS  I ON ES PENJARÀ TOTA LA INFORMACIÓ

Dibuix

Alumnes que en el present any acadèmic estiguen cursant l’assignatura d’E. Plàstica:

• Es posaran en contacte (correu electrònic ….) amb el seu professor actual d’Educació Plàstica. El seguiment de l’alumne serà responsabilitat de el professor de la matèria.

Alumnes matriculats en 4t d’ESO que en el present any acadèmic no cursin l’assignatura d’E. plàstica:

• La recuperació es realitzarà mitjançant la presentació (correu electrònic) d’activitats (Data límit per al lliurament de treballs serà el 8 de maig).

Física i Química
L’examen de pendents de 3r d’ESO i 1r de batxillerat serà el 27 de Maig per la vesprada a les 17:00 h. Per videoconferència.
L’examen de pendents de física i química de 2n d’ESO serà el 26 de Maig també a les 17:00 h. Per videoconferència.

Aquests exàmens es realitzaran a través de la plataforma Webex (si no saps com accedir-hi en mode invitat, ací tens un tutorial: https://youtu.be/emMgfYcO1jM), de manera que vos enviarem un enllaç  al correu corporatiu amb l’examen. L’examen constarà d’un qüestionari que haureu d’omplir i, una vegada completat, haureu d’enviar a través d’Aules un document pdf amb les fotografies de les activitats que heu realitzat (si no saps com fer-ho, ací tens un tutorial: https://youtu.be/90ukkNbxZ2s).

Per a fer l’examen hauria de tenir connectat el micròfon i la càmera de l’ordinador.

Cadascú haurà de realitzar la part de l’examen que li correspongui.

 • Aquelles persones que aproven la primera part, només hauran de fer la segona part.
 • Qui tinguera suspesa la primera part haurà de fer l’examen de tota la matèria.
Geografia i Història L’alumnat que tinga la matèria del 1r parcial aprovada, haurà d’enviar per correu electrònic, al seu/ a la seua professor/a, els treballs que havien de presentar per al segon parcial.

L’alumnat que no va presentar cap treball per al primer parcial, haurà de presentar tota la tasca del 1r i el 2n parcial al professor que tinguen enguany. No hi haurà examen de pendents i serà una condició inexcusable el presentar els treballs per poder aprovar l’assignatura pendent.

LA data límit d’entrega serà el 15 de maig.

Valencià
 1. Alumnes que han aprovat les dues primeres avaluacions: recuperen la pendent.
 2. Alumnes que han suspés una de les dues primeres avaluacions:

A partir de les declaracions fetes per les diferents administracions Educatives, el Departament de valencià ha acordat:

    1. ESO

d’utilitzar com eina d’avaluació uns dossiers amb activitats que els alumnes poden completar amb el seu llibre de text. Aquests dossiers s’hauran de presentar abans del dia 15 de maig, manuscrits i escanejats en format PDF. I la lectura voluntària d’un llibre en PDF. Presentaran aquests treballs de forma telemàtica abans del 15 de maig.

    1. BATXILLER

 1. Dossier de llengua de nivel 4t ESO en format PDF. Realització de totes les activitats de llengua del dossier.
 2. Dossier de literatura de nivell 1r de Batxillerat en format PDF. Realització de les activitats de les pàgines: 2, 4, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 22, 24, 2.6. Presentaran aquests treballs de forma telemàtica correctament escanejada abans del 15 de maig.