CIRCUMSTÀNCIA ESPECÍFICA – ADMISSIÓ CURS 2024-2025

Segons es disposa en l’article 36. Circumstància específica del Decret 48/2024, cada centre podrà assignar 1 punt a l’alumnat en qui concórrega la circumstància específica determinada pel consell escolar dels centres públics o per la titularitat dels centres privats concertats. Aquesta circumstància específica haurà de fixar-se amb criteris objectius que no podran contradir el que s’estableix en l’article 3 de l’esmentat decret, ni suposar discriminació de cap mena i podrà ser coincident amb algun dels criteris d’admissió.

Els centres docents públics i privats concertats en els quals es realitza el procediment d’admissió de l’alumnat per al curs 2024-2025 han informat de la o les circumstàncies específiques establertes en cada cas per a la seua supervisió per part de la Inspecció Educativa.

IES GONZALO ANAYA – CIRCUMSTÀNCIA ESPECÍFICA: Simultaneïtat amb ensenyaments professionals de música o de dansa.
Documentació: Segons es disposa en l’article 29 de l’Orde 8/202

Més informació