BORSA DE TREBALL

NORMES DE FUNCIONAMENT

Entre les activitats de el Departament de FOL d’aquest Institut funciona una Borsa de Treball, a la base de dades es poden apuntar els alumnes que ho sol·licitin, omplint una fitxa a l’efecte.
Nombroses empreses dirigeixen a centre ofertes de treball sol·licitant ex-alumnes, titulats de les diferents especialitats i cicles formatius que s’imparteixen


A el primer contacte telefònic que realitzen aquestes empreses se’ls sol·licita una adreça de correu electrònic, a la qual se li envia el formulari de la Borsa de Treball, on hauran d’introduir tota la informació referida a l’perfil de el lloc i les condicions de treball ofertes.
Un cop rebut el formulari emplenat, s’efectua una preselecció de candidats i s’envia, també per correu electrònic, un extracte de la base de dades amb la informació d’ex-alumnes que reuneixin els requisits que demana l’empresa (especialitat requerida, nivell de estudis, edat, carnet de conduir, telèfons de contacte).


A el mateix temps, se li explica que per mantenir actualitzada la base de dades i prestar un servei eficaç es necessita comptar amb la informació de les empreses, pel que preguem ens faci saber si es produeix alguna contractació dels nostres ex-alumnes.
Posteriorment, són les empreses les que es posen en contacte telefònic amb els ex-alumnes, tractant amb ells la resta d’informació de el lloc, el seu possible interès i disponibilitat, sol·licitant-los el seu Curriculum Vitae per participar en el procés de selecció.
Com les empreses no sempre comuniquen les contractacions efectuades, cal que l’alumnat que és seleccionat per a un lloc, informe d’ell mateix a la Borsa de Treball.
La pertinença a la Borsa de Treball implica l’obligatorietat de comunicar qualsevol canvi en la situació laboral de la persona sol·licitant d’ocupació.


El temps d’inclusió a la Borsa de Treball serà d’1 any a comptar des de la data de sol·licitud. Un cop passat aquest temps, si es desitja romandre inscrit, s’haurà d’omplir de nou l’imprès de sol·licitud d’alta amb les dades personals i labaorales actualitzats. En cas de no fer-ho, s’entén que ja no està interessat en pertànyer a la Borsa de Treball i serà donat de baixa.
Quan l’Institut tingui coneixement que un alumne inclòs a la Borsa ha estat contractat per temps indefinit se li donarà de baixa automàticament.
Les dades facilitades pels demandants d’ocupació seran incorporades a el fitxer de la Borsa de Treball de l’Institut, podent exercitar en el citat fitxer els drets d’accés, rectificació i cancel·lació, si escau, d’aquestes dades.


El sol·licitant autoritza a l’Institut a facilitar les dades personals i laborals a qualsevol persona o entitat que ofereixi llocs de treball.