Qualitat educativa

Política de qualitat

Missió, Visió i Valors


Introducció

La confecció de la política de qualitat en el Centre va coincidir amb l’elaboració del PEC, en el curs acadèmic 2008-2009. A tal fi, es va establir un grup de treball en el qual es plantejaren distints aspectes que es treballaven por separat i després es feia una posada en comú.
En els diferents debats s’ha volgut eliminar de la proposta final qualsevol aspecte negatiu o peyoratiu de l’educació, com ara la violència, el fracàs escolar, etc.
També es va decidir integrar tots els nivells i especialitats que s’imparteixen en el Centre, sense fer una referència exclusiva a cicles formatius, FPB i batxillerats.
Es va observar que, com que estem en un centre nou, amb ampla dotació informàtica, projectors, etc., havíem d’insistir en projectar una imatge de referència en noves tecnologies. Hem d’afegir a allò l’interés manifestat pel claustre en crear un grup de formació en centres per a noves tecnologies. Un altre element addicional és el correu electrònic intern del Centre; el fet d’anar augmentant el nombre de projectors en tot l’Institut, la dotació informàtica, pissarra digital, etc.
Reafirmem el desig de no deixar a banda l’atenció a la diversitat, el respecte en la convivència, dins de la política de qualitat, integrar també aquest aspecte com recull també el nostre Projecte Educatiu de Centre. Assenyalar així mateix que, en eixa línia, el centre compat des de fa deu anys amb un grup de mediació.
Dins dels valors hem volgut recollir l’activitat que es du a terme amb l’hort escolar, així com la jornada tradicional de Mou-te per la salut, per a la qual cosa aquest centre aspira a integrar-se en una xarxa d’escoles europees per la salut, així com el grup de sostenibilitat i medi ambient. A més a més, hem fet constar la idea de formació dins de capacitació professional i integració laboral com vinculació a la formació professional que tenim al nostre institut.
Tots aquests antecedents, després de varies sessions de treball, han conduit a la confecció de la política de qualitat del Centre, i que es confirma així:


Missió

Treballem en la consecució d’una formació plena de l’alumnat, atenent tant a aspectes afectius i socials, com acadèmics. Per a això desenvolupem tot el que pertoca a l’educació en valors, així com una programació didàctica adaptada a les noves tecnologies, flexible i pràctica, perseguint satisfer les necessitats i expectatives de les famílies del conjunt del nostre alumnat.


Visió

Arribar a ser un institut que potencie al màxim les habilitats i valore l’esforç, l’èxit acadèmic i la participació de l’alumnat, oferint-los noves oportunitats i millors possibilitats.


Valors

  1. TIC i autoaprenentatge.
  2. Capacitació professional i integració laboral.
  3. Mediació i convivència.
  4. Atenció a la diversitat e interculturalitat.
  5. Salut i ecologia.

Valors: El compromís de l’alumnat, professorat i els pares i madres al Centre i la seua participació en la comunitat educativa. Potenciar l’èxit acadèmico de l’alumnat.