Formulari enviaments

Pas 1 de 3

 • FORMULARI ENVIAMENT PROPOSTES/ FORMULARIO ENVÍO DE PROPUESTAS

 • Es podran enviar propostes d'experiències per a la publicació en REFIRE a través del present formulari. La publicació completa de l'experiència s'ha d'ajustar a les normes de publicació de la revista, i al format de plantilla indicat en les mateixes.

  _____________________

  Se podrán enviar propuestas de experiencias para la publicación en REFIRE a través del presente formulario. La publicación completa de la experiencia debe ajustarse a las normas de publicación de la revista, y al formato de plantilla indicado en las mismas.

 • DADES PERSONALS/ DATOS PERSONALES

 • DADES DEL CENTRE/ DATOS DEL CENTRO

 • DADES DE LA PROPOSTA / DATOS DE LA PROPUESTA

 • (60-70 caràcters màxim, incloent els espais) - (60-70 caracteres máximo, incluyendo los espacios)
 • (separades per comes, entre 3-5) - (separadas por comas, entre 3-5)
 • Indica l'etapa de l'experiència presentada - Indica la etapa de la experiencia presentada
 • Extensió màxima de 300 i mínima de 200 paraules. Incloure qüestions com els motius que van donar la idea de dur a terme l'experiència, la persona o persones implicades, la temporització, la seua descripció i els resultats obtinguts - Extensión máxima de 300 y mínima de 200 palabras. Incluir cuestiones como los motivos que dieron la idea de llevar a cabo la experiencia, la persona o personas implicadas , la temporización, su descripción y los resultados obtenidos.