Normes publicació

NORMES DE PUBLICACIÓ

REFIRE és un espai obert a totes aquelles persones que vulguen presentar alguna contribució.
REFIRE admet la presentació de treballs de temàtica relacionada amb l'educació i/o la formació del professorat.
S'admetran articles amb una extensió entre 5500 i 7000 caràcters.

Idiomes en la publicació

REFIRE és una publicació bilingüe castellà-valencià.
Es recomana als autors enviar els articles en els dos idiomes per a evitar possibles incorreccions en traduccions alienes a l'autor.

Format

Els originals han d'entregar-se en forma de fitxer electrònic ".odt" creats a partir de la plantilla facilitada per REFIRE. [Descàrrega plantilla]
Els gràfics i imatges i les taules han d'anar inserits directament en el text, però a més hauran d'entregar-se en un fitxer a part. Cada gràfic, imatge i taula portarà una enumeració i un peu que identifique el seu contingut i s'indicarà clarament la seua posició dins del text.
Es recomana la inserció d'imatges o gràfics en els articles per a facilitar la lectura i dinamitzar l'aspecte de la revista.

DADES     

Dades persones autores (màxim 3 persones; nom i cognoms, dades professionals, correu electrònic, telèfon de contacte)
Lloc – nivell educatiu – professorat implicat

COS

Títol (60-70 caràcters màxim, incloent espais). El títol ha de proporcionar informació a qui llig sobre el contingut i els trets innovadors de l'experiència pràctica. Pot conjugar brevetat amb creativitat.

Paraules clau (entre 3 i 5 paraules, per exemple del Tesaurus de la UNESCO http://databases.unesco.org/thessp). S'accepten agrupacions de dues paraules si són imprescindibles per a la definició del concepte.

Cos de l’article (dividit en apartats i subapartats)

Presentació de l'experiència. S'ha d'evidenciar la seua relació amb el tema monogràfic. La síntesi de l'experiència ha de tindre entre 5500-7000 caràcters en total, incloent referències (font Arial, 11 pt.) i donar resposta a qüestions com:

  Per què? Quins són els motius que van donar la idea de fer l'experiència?

  Qui? Persona o persones implicades (docents, assessores/as formació, alumnat).

      Quan? Temporització.

      Què i com? En quin ha consistit (aspectes pedagògics) i com es va planificar l'experiència pràctica. Resultats (millores estudiants / docents / comunitat educativa...). Valoració de l'experiència

Per a saber més

(Només els imprescindibles, màxim 500 caràcters)

Referències

Màxim 5. Han d'adequar-se a la normativa APA (v. 7).
Exemples de referències, segons norma APA 7a edició:

·        Per a  libres o monografies:

 

Apellido/s, Inicial del nombre (año). Título. Número de edición. Lugar: Editorial.

Ejemplo:

Negroponte, N. (1999). El mundo digital: un futuro que ya ha llegado. 4ª ed. Barcelona: Ediciones B.

 ·        Per a parts de llibre, contribucions en una miscel·lània, compilacions:

 

Apellidos/s, Inicial del nombre (año). Capítulo del libro. En: Datos bibliográficos de la obra completa, localización de la parte del libro.

Si el autor o editor del libro es el mismo que el de la parte del libro que se cita:

Ejemplo:

Vidal, J. (1999). Indicadores de rendimiento para las universidades españolas: necesidad y disponibilidad. En Indicadores en la universidad: información y decisiones (pp. 7-17). Madrid: Ministerio de Educación y Cultura. Consejo de Universidades.

Si el autor o editor del libro no coincide con el de la parte del libro que se cita:

Ejemplo:

Ang, D. B. S.; Chan, H. C.; Lim, J. L. H. (1999). Learning communities in cyberspace: a proposed concentual framework. En G. Cumming, T. Okamoto & L. Gomez (eds.), Advanced research in computers and communications in education, vol. 1 (pp. 600-607). Amsterdam: IOS Press.

 

·        Per a  articles de publicacions periòdiques:

 

Apellido/s, Inicial del nombre (año). Título del artículo. Título de la revista, num. pág. inicial - pág. final. URL DOI
Ejemplo:

Fernández-Sánchez, M. R., & Valverde-Berrocoso, J. (2014). A Community of Practice: An Intervention Model based on Computer Supported Collaborative Learning. Comunicar, 42, 97-105. https://doi.org/10.3916/C42-2014-09

 

 

Totes les referències bibliogràfiques citades en el text han de ser ordenades alfabèticament al final de l'article, en l'epígraf de referències.

 

Imatges

En el cas de fotografies, es presentaran dins del text i en fitxer a part en format JPG amb una resolució mínima de 200 ppp. En el cas d'enviament de varies fotografies es presentaran en un arxiu zip comprimit.
Recomanem fotografies d'esquena o de plans generals en les quals les persones no siguen identificables. Si les persones són identificables els/as autors/as han de comptar amb el seu permís. És responsabilitat de els/as autors/as aconseguir els permisos per a la reproducció d'il·lustracions, fotografies i qualsevol material gràfic, audiovisual o multimèdia necessari per a la publicació de l'article.

 

Llenguatge inclusiu

Els textos faran ús d'un llenguatge inclusiu i no sexista. En general serà preferible la utilització de noms i adjectius col·lectius, genèrics o desdoblaments, intentant en aquest últim cas que la redacció no siga excessivament complexa o reiterativa (Guia d'ús del llenguatge igualitari per a la comunicació).