Protecció de dades

Els noms i les adreces electròniques introduïts en aquest lloc s'utilitzaran exclusivament per als propòsits declarats per aquesta revista i no estaran disponibles per a cap altra finalitat ni es persona.

Les seves dades no seran cedides en cap cas a cap altra entitat, llevat que així ho requerís l'autoritat competent. En interés del compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD), pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició i portabilitat mitjançant correu electrònic dirigit a: refire@gva.es

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en els mateixos. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar al responsable del portal o a qualsevol tercer a causa de l'emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

L'emplenament dels formularis inclosos al portal, impliquen el consentiment exprés de l'usuari a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en un fitxer automatitzat del responsable del portal.