Protecció de dades

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), i la LOPD i GDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en aquest centre, es recullen en els registres d’activitat de tractament (RAT), que podeu consultar accedint a la web http://www.ceice.gva.es > àrea Educació i Formació Professional > apartat Protecció de dades en els centres educatius públics GVA, o mitjançant el següent enllaç http://ceice.gva.es/va/web/educacion/proteccio-de-dades-en-centres-educatius-publics-gva.