Som una escola situada al barri de Duanes de la mar, al Port de Xàbia.

Comptem amb una sola línia per nivell des d’Infantil 3 anys fins a 6é de Primària, i actualment la matrícula està al voltant dels 220 alumnes.

El programa lingüístic aprovat per a Educació Infantil i Primària al nostre Centre és un Programa d’Educació Plurilingüe i Intercultural.

La nostra escola està autoritzada per desenvolupar un Programa d’Actuació per a la Millora (PAM) i un Projecte d’Investigació i Innovació Educativa.

Tanmateix duem a terme, en col·laboració amb l’Ajuntament de Xàbia, activitats relacionades amb l’Educació Vial i els Escacs dins de l’horari lectiu.

 

La nostra escola es fonamenta sobre els següents TRETS D’IDENTITAT:

  • Desenvolupem les activitats amb subjecció als principis constitucionals, i respecte de les opcions religioses i morals a les que fa referència l’article 27.3 de la Constitució.
  • Atorguem preferència als aspectes de caràcter educatiu i formatiu, sense menysprear els de caràcter instructiu.
  • Fomentem la convivència i el desenvolupament de totes les facetes de la personalitat en busca de futurs ciutadans lliures, responsables i competents.
  • Garantim que l’educació es realitze en un context de respecte al pluralisme ideològic de la societat.
  • Perseguim com a fi educar per a la igualtat eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. L’escolarització és en règim de coeducació a tots els nivells.
  • El Centre té una participació democràtica en la gestió educativa participant tots els membres de la comunitat, pares, mares, professorat, alumnes i personal no docent.
  • Garantim la inserció del Centre en la realitat del seu entorn immediat. Cal conèixer el seu medi i entorn natural i social i participar en les activitats culturals i socials de la comunitat.
  • Orientem l’escola a un procés de normalització lingüística generalitzat garantint que els alumnes en acabar l’escolarització dominen per igual el valencià i el castellà, desenvolupant valors d’estima i respecte envers les dues llengües oficials.
  • El nostre Centre treballa per una educació no discriminatòria i igualitària mitjançant l’adopció de mesures que faciliten la compensació educativa de qualsevol desigualtat sòcio-econòmica i cultural, a la vegada que potencie l’educació intercultural.