PEL

Introducció

El Portfolio Europeu de les Llengües és un document basat en les directrius del Consell d'Europa explicitades en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües amb una doble finalitat, pedagògica i informativa.

Pedagógica en la mesura que t'ha d'ajudar a planificar el teu aprenentatge, a visualitzar els teus progressos, a discernir quin tipus de metodologia se adapta millor i, d'esta manera, a potenciar la teua autonomia com a aprenent de llengües i a motivar-te que continues amb l'aprenentatge d'estes al llarg de la teua vida.

Informativa, perquè el passaport i el dossier ti oferixen la possibilitat de demostrar els teus coneixements d'idiomes, a donar informació clara i comprensible a Europa de la teua competència, aprenentatge i ús de llengües.

El PEL es divideix en tres parts: BiografiaDossier i Passaport.

El Portfolio Europeo de las Lenguas es un documento basado en las directrices del Consejo de Europa explicitadas en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas con una doble finalidad, pedagógica e informativa.

Pedagógica en tanto que debe ayudar a planificar tu aprendizaje, a visualizar tus progresos, a discernir qué tipo de metodología se adapta mejor a ti y, de esta manera, a potenciar tu autonomía como aprendiz de lenguas y a motivarte a que continúes con el aprendizaje de estas a lo largo de tu vida.

Informativa, porque el pasaporte y el dossier te ofrecen la posibilidad de demostrar tus conocimientos de idiomas, a dar información clara y comprensible en Europa de tu competencia, aprendizaje y uso de tus distintas lenguas.

El PEL se divide en tres partes: BiografíaDossier y Pasaporte.

The European Language Portfolio is a document based on the guidelines of the Council of Europe specified in the Common European Framework of Reference for Languages with a dual purpose, pedagogical and informative.

 - Pedagogical: it should help you plan your learning, visualize your progress, discern what kind of methodology is adapted to you and, in this way, enhance your autonomy as a language learner and motivate you to continue learning these languages throughout your life.

 - Informative: the passport and the dossier offer you the possibility to demonstrate your language skills, to give clear and understandable information in Europe about your competence, learning and use of languages.

The ELP is divided into three parts: BiographyDossier and Passport.

Biografia
Passaport
Dossier