Formación Profesional Básica

B_CON FSEhor_neg_val

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

Les ensenyances de Formació Professional Bàsica formen part de les ensenyances de Formació Professional del sistema educatiu i han de respondre a un perfil professional..

El perfil professional inclourà almenys unitats de competència d'una qualificació professional completa de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, establit en l'article 7 de la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional.

Els mòduls professionals de les ensenyances de Formació Professional Bàsica estaran constituïts per àrees de coneixement teoricopràctiques l'objecte dels quals és l'adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les competències de l'aprenentatge permanent al llarg de la vida..

La informació general de la FP Bàsica en la Comunitat Valenciana es accesible a http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/fpb així com el llistat complet de títols y on s'impartixen a http://www.ceice.gva.es/ca/web/formacion-profesional/oferta-de-titulos-profesionales-basicos-de-formacion-profesional

Documentació

Informació mes relevant de la FP Bàsica: INFORMACIÓ_ FPB_2016

Presentació gràfica de com funciona la FP Bàsica: PRESENTACIO_FP_BÁSICA

Titols de FP Bàsica ofertats al IES Serra Perenxisa