Taxes

Quan s'haja de fer el pagament de taxes,  seguiu les següents indicacions:

Anar al MODEL 046 (feu click ací).

  • Seleccionar, segons el cas
    • Taxes per serveis administratius (Instituts).
    • Taxes per expedició títols.
  • Òrgan gestor: Triar INSTITUTS DE VALÈNCIA
  • Seleccionar el tipus de taxa
  • Omplir. Una vegada emplenada, fer clic a 'D'acord'
  • Imprimir la taxa. Pagar la taxa en l'entitat col·laboradora o online (en aquest cas, imprimir justificant de pagament).

En cas de reducció de taxa per qualsevol motiu, haurà de presentar una còpia del justificant que ho acredite

audit-4576720_1920