Proves d’accés 2023 Formació Professional

L’accés a la Formació Professional pot realitzar-se mitjançant dues formes clarament diferenciades:

  1. Una, l’accés directe, si es reuneixen els requisits acadèmics necessaris.
  2. Una altra, l’accés mitjançant una prova, si no es reuneixen tals requisits acadèmics.

Per a l’alumnat que no reuneix els requisits acadèmics d’accés directe, la legislació vigent estableix la possibilitat d’accedir a la Formació Professional sempre que, a través d’una prova regulada per les Administracions Educatives, l’aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

TERMINI DE MATRÍCULA: Del 20 al 31 de març s’haurà de remetre tota la documentació per a matricular-se al següent correu electrònic: 46016397.secretaria@edu.gva.es. Es remetrà un únic correu electrònic en el centre docent en el qual es desitja fer la prova, en l’assumpte del qual s’han d’indicar les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant, i s’adjuntarà a aquest correu la documentació necessària.