3o ESO Informática

Bloc 1: Organització, disseny i producció d’informació digital.

 • Planificació, individual o de forma cooperativa, en l’elaboració de produccions audiovisuals digitals. Elaboració del guió de la producció.
 • Selecció de continguts audiovisuals en mitjans digitals. Captura i descàrrega de fotografies, àudio i vídeo digital.
 • Síntesi del contingut de la producció de forma individual o cooperativa, organitzant el guió de forma estructurada amb coherència i cohesió, i desenrotllant el contingut amb actitud crítica. L’àudio digital. Propietats de l’àudio digital. Formats i còdecs d’àudio. Conversió entre formats d’àudio.
 • Edició d’àudio. Ús de ferramentes de reproducció, control, edició i mescla de pistes d’àudio. Aplicació d’efectes. Treball amb projectes i generació de l’àudio en distints formats.
 • El vídeo digital. Propietats del vídeo digital. Formats i còdecs de vídeo.
 • Edició de vídeo digital. Conversió entre formats de vídeo. Importació de vídeo a un projecte. Inserció de títols en la pel·lícula. Aplicació d’efectes en els clips. Inserció i configuració de clips d’imatges i de pistes d’àudio. Operacions amb els clips i les pistes d’àudio: divisió, unió, retall, desplaçament, etc. Treball amb projectes i generació de la pel·lícula en distints formats. Elecció del format i de la resolució en funció de l’ús a què va destinada la pel·lícula.
 • Hàbits i conductes per a citar les fonts dels objectes no propis utilitzats en la producció audiovisual.

Bloc 2: Aprenentatge en la xarxa.

 • Aprenentatge al llarg de la vida. Aprenentatge formal i informal. Entorns personals d’aprenentatge i xarxes personals d’aprenentatge.
 • Selecció de la informació d’Internet a través de buscadors web, el rastreig de fonts de continguts i l’activitat en les xarxes socials. Tipus de buscadors web i les seues ferramentes de filtratge. Fonts de contingut. Sindicació RSS. Lector de fonts RSS. Mètodes per a buscar, seguir i organitzar l’activitat en les xarxes socials.
 • Organització de la informació en servicis de la web: marcadors socials i emmagatzematge en la xarxa. Classificació per taxonomia i per folksonomia.
 • Producció de continguts de forma cooperativa en servicis de la web com una wiki o un processador de textos cooperatiu. Integració d’elements gràfics, sonors i de vídeo.
 • El correu electrònic. Mètodes para compartir coneixements i enllaços a continguts en xarxes socials. Hàbits i conductes per al debat crític sobre coneixements a través del correu electrònic i les xarxes socials. Hàbits i conductes per a filtrar la font d’informació més completa i compartir-la amb persones amb els mateixos interessos.

Bloc 3: Programació.

 • Llenguatges de programació. Concepte, funcionalitat i tipus de llenguatges. Drets d’autor en les aplicacions. Tipus de programari: el programari lliure i el programari de propietat. Llicències de programari.
 • Programació d’aplicacions per a dispositius mòbils com videojocs, de comunicació, de captura i edició de fotografies, d’integració d’elements multimèdia, etc. Familiarització amb l’entorn de treball.
 • Disseny de la interfície d’usuari.
 • Inserció, configuració i distribució en pantalla dels components de la interfície d’usuari de l’aplicació.
 • Estructures de control del flux de l’aplicació: condicional, bucles i funcions.
 • Definició i ús de variables.
 • Ús de components multimèdia. Integració d’imatges, àudio i vídeo propis, creats o modificats per mitjà del programari d’edició corresponent.
 • Gestió de la comunicació: cridades, missatges, GPS, etc.
 • Operacions matemàtiques i de cadenes de text.
 • Descomposició de problemes de major complexitat en mòduls més senzills. Funcions.
 • Gestió d’interfícies de l’aplicació.
 • Realització de projectes de diferents nivells de dificultat de forma individual o cooperativament. Execució de l’aplicació en dispositius mòbils o en emuladors. Descàrrega i instal·lació de l’aplicació en el dispositiu. La distribució d’aplicacions per a dispositius mòbils.
 • Avaluació de projectes d’altres companys.