ADMISSIÓ

CALENDARIO DE ADMISIÓN PARA EL CURSO 22/23

ADMISION1b
ADMISION2b

QUI NECESSITA SOL·LICITAR PLAÇA PER Al CURS PRÒXIM EN L'IES LA MOLA?

Per a 1r d'ESO:

 • NO necessita sol·licitar plaça: Alumnat dels Col·legis Sánchez Albornoz, Jesús Navarro, Gómez Navarro i La Romana. L'IES La Mola és la continuació natural d'aquests col·legis. La seua plaça està reservada sense sol·licitar-la.
 • SÍ QUE necessita sol·licitar plaça: Alumnat d'altres col·legis.

Per a qualsevol curs d'ESO:

 • NO necessita sol·licitar plaça: Alumnat que està actualment en l'IES La Mola:. La seua plaça està reservada.
 • SÍ QUE necessita sol·licitar plaça: Alumnat que actualment està en un altre institut.

Per a Batxillerat:

 • SÍ QUE ha de sol·licitar plaça: Alumnat que cursa actualment 4t d'ESO en qualsevol centre, inclòs l'IES La Mola. (Encara que l'alumnat de l'IES La Mola té preferència sobre alumnat procedent d'altres centres).
 • SÍ QUE ha de sol·licitar plaça: Alumnat que procedeix d'un altre centre.
 • NO ha de sol·licitar plaça: Alumnat que cursa actualment Batxillerat en l'IES La Mola:, la té reservada, ja siga per a passar de 1r a 2n o per a repetir curs.

Per a Formació Professional Bàsica, Grau Mitjà i Grau Superior.

 • SÍ QUE ha de sol·licitar plaça: Alumnat que iniciaria aquests estudis.

Per a FPB serà requisit disposar de Consell Orientador i per a Grau Mitjà complir amb el requisit acadèmic.


El procediment d'admissió als ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional Bàsica, Formació Professional de Grau Mitjà i Formació Professional de Grau Superior per al curs 2022-2023 es tramitarà de manera electrònica. 

... les persones interessades podran usar els següents sistemes de verificació d'identitat a fi de formular la sol·licitud d'admissió:

ADMISIÓN ESO-BACHILLERATO

ALUMNAT DE CENTRES ADSCRITOS (CEIP SÁNCHEZ ALBORNOZ, CEIP JESÚS NAVARRO, GÓMEZ NAVARRO I CEIP LA ROMANA)

NO PARTICIPEN EN EL PROCÉS D'ADMISSIÓ, JA TENEN LA SEUA PLAÇA RESERVADA: a través de el centre on finalitzen 6é de primària se'ls facilitarà les indicacions i cites prèvies per a FORMALITZAR MATRÍCULA.

ALUMNES D'ALTRES CENTRES NO ADSCRITS: VEGEN EL SEGÜENT PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ:

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ ESO I BATXILLER

- PORTAL DE LA CONSELLERIA ON ES TRAMITEN LES SOL·LICITUDS D'ADMISSIÓ i es troba tota la informació necessària.(estarà actiu en el termini de presentació de sol·licituds, entre el 26 de maig i el 3 de juny):

 • Haurà de presentar la sol·licitud el pare, mare o tutor/a legal de l'alumne o alumna per a el/la que se sol·licita plaça escolar, llevat que aquest/a siga major d'edat.
 •  Per a poder realitzar la sol·licitud és necessari obtindre la «clau d'admissió»,  prèvia  verificació  de  la  identitat  de  la  persona  sol·licitant. La  clau d'admissió estarà composta per un identificador personal i una contrasenya. Aquesta «clau d'admissió» serà única per a cada sol·licitud d'admissió.
 • La «clau  d'admissió» es podrà obtindre mitjançant  algun dels següents sistemes de verificació d'identitat:

Si la persona sol·licitant disposa de DNI, s'obtindrà mitjançant la següent combinació:

 • Número de DNI
 • Número de  suport  (identificat com IDESP  en els models antics)
 • Data de naixement
 • Marcar la casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l'Interior

BAREMACIÓ I DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA:

Criteri i puntuació. Documentació a presentar.
GERMANS EN EL CENTRE
Per cada germà matriculat en el centre (o centre adscrit): 15 punts Només es computarà l'existència de germans o germanes matriculats en el centre si aquests estan cursant ensenyaments sostinguts totalment amb fons públics en ell i continuaran assistint a aquest, en el curs escolar per al qual se sol·licita l'admissió.
Art. 36 del Decret 40/2016
Art. 34 de l'Ordre 7/2016Libro de família.
Pare o mare treballador/a del centre docent (o adscrit) : 5 punts  Art. 36 de l'Ordre 7/2016
Acreditar certificat del centre de treball
PROXIMITAT DEL DOMICILI O LLOC DE TREBALL D'ALGUN DELS PARES
Àrea d'influència: 10 punts ()Àrea limítrofa (): 5 punts
Art. 35 de l'Ordre 7/2016
DNI d'alumne i pares, Fotocòpia de rebut d'aigua, llum, telèfon o contracte de lloguer.
RENDA ANUAL FAMILIAR
Ingressos totals dividits pel nombre de membres de la família.
Renda igual o inferior a la meitat de el IPREM: 3,5 puntsRenda superior a la meitat de el IPREM i inferior a l'IPREM: 3 puntsRenda superior a l'IPREM i inferior a 1,5 vegades l'IPREM: 2,5 puntsRenda superior a 1,5 vegades el IPREM i inferior a 2 vegades l'IPREM: 2 puntsValor de l'IPREM per a aquest procés: 7908,60 €Per a persones destinatàries de la Renda Valenciana d'Inclusió: 4 punts
Art. 37 de l'Ordre 7/2016
Emplenar Annex VI signat per tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys
FAMÍLIA NOMBROSA
General: 3 punts Especial: 5 punts
Art. 39 de l'Ordre 7/2016
Fotocòpia títol oficial actualitzat
DISCAPACITAT
Discapacitat de l'alumne:
Igual o superior al 65%: 7 puntsDel 33 al 64%: 4 punts.Discapacitat dels pares/germans de l'alumne:
Igual o superior al 65%: 5 puntsDel 33 al 64%: 3 punts
Art. 38 de l'Ordre 7/2016
Certificació emesa per la Conselleria de Benestar Social o targeta acreditativa emesa per l'òrgan competent de la citada conselleria.
FAMÍLIA MONOPARENTAL
General: 3 punts.   Especial: 5 punts
Art. 40 de l'Ordre 7/2016
Títol de família monoparental expedit per la conselleria competent en matèria de família
REQUISIT ACADÈMIC.

E.S.O.: Certificat de Promoció.

Batxillerat: Nota mitjana qualificacions ESO o Grau Mitjà (segons els estudis des dels quals s'accedeix). Aqueixa nota mitjana se sumarà a la puntuació baremada.

Art. 41 de l'Ordre 7/2016
OBLIGAT APORTAR-HO Al CENTRO EN LES DATES ESTABLIDES (*)

 

(*) Quant a la presentació del requisit acadèmic (termini fins al 21 de juny en l'ESO i 4 de juliol en batxillerat), la Resolució de la Conselleria diu el següent.

1. Quan el  alumnat participant es  desplace  entre  centres de  la Comunitat  Valenciana sostinguts amb fons públics, el centre en el que està matriculat enviarà a través de la plataforma ITACA la informació relativa a la promoció o compliment del requisit acadèmic al centre al qual desitge incorporar-se.

2. L'alumnat participant inclòs en els col·lectius que s'indiquen a continuació haurà d'aportar en el centre de primera opció i dins  del  termini  marcat en la resolució del director general  de  Centres Docents  per  la  que  es  estableix  el  calendari  del  procés  de  admissió, l'acreditació expedida pel centre d'origen en la qual constarà, segons siga el cas, la superació dels ensenyaments que permeten l'accés a l'ensenyament sol·licitat i, en el seu cas, la nota mitjana obtinguda:

– Alumnat no matriculat  durant el curs 2020-2021 en centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat  Valenciana.

– Alumnat que sol·licita plaça per a segon de batxillerat.

– Alumnat  que sol·licita  plaça  per a  primer de batxillerat  i  que durant  el curs 2020-2021 no ha finalitzat un cicle de Formació Professional de grau mitjà o no ha estat matriculat en quart de l'ESO.

CALENDARI D'ADMISSIÓ

admision3b

Els alumnes admesos, han de presentar la documentació per a formalitzar la matrícula, tal com s'indica en l'Apartat Secretaria-Matrícula d'aquesta web.

- Últim dia per a formalitzar matrícula: 31 de juliol. (El termini és de 28 a 31 de juliol)

L'alumnat admés que no formalitze la matrícula perdrà la seua plaça escolar.

ADMISIÓN A FORMACIÓN PROFESIONAL (BÁSICA, GRADO MEDIO, GRADO SUPERIOR)

Preinscripció telemàtica en la següent adreça:

- Generar un usuari i contrasenya i emplenar la instància.

- Haurà de presentar la sol·licitud el pare, mare o tutor/a legal de l'alumne o alumna per a el/la que se sol·licita plaça escolar, llevat que aquest/a siga major d'edat.

- Necessari obtindre la "clau d'admissió", prèvia verificació  de la identitat de la persona sol·licitant. La clau d'admissió estarà composta per un identificador personal i una contrasenya. Per a obtindre-la:

 • Número DNI + Núm. Suport del DNI (es troba en la cara davantera del DNI, IDESP en els DNI antics)
 • Data de naixement.
 • Marcar la casella de comprovació de Ministeri de l'interior.

També es pot obtindre mitjançant mitjans electrònics de verificació d'identitat.

- S'aporta una declaració responsable que es reuneixen els requisits d'accés als estudis. En el moment de la matrícula s'haurà d'aportar la documentació acreditativa corresponent.

- El sol·licitant  indicarà un correu electrònic personal en el qual rebre informació sobre l'evolució del procés.

Les persones que manquen de DNI, NIE o registre de ciutadania de la Unió Europea, o manquen de possibilitat d'accés a mitjans electrònics hauran d'acudir a qualsevol centre docent on tindrà a la seua disposició un ordinador amb connexió a internet.

En realitzar aquesta forma d'inscripció rebran informació per part de la Conselleria de la llistes d'admesos en el seu email.

CALENDARI D'ADMISSIÓ.

admision4b