ADMISSIÓ ESO – BACH PER AL CURS 24/25

ENLLAÇ AL PORTAL D’ADMISSIÓ DE LA CONSELLERIA

QUI NECESSITA SOL·LICITAR PLAÇA PER AL CURS PRÒXIM EN L’IES LA MOLA?

Per a 1r d’ESO:

 • NO necessita participar en el procés d’admissió: Alumnat dels Col·legis Sánchez Albornoz, Jesús Navarro, Gómez Navarro i La Romana. L’IES La Mola és la continuació natural d’estos col·legis. Només necessita firmar i entregar la confirmació de plaça en el seu col·legi.
 • SÍ QUE necessita sol·licitar plaça participant en el procés d’admnisión: Alumnat d’altres col·legis.

Per a qualsevol curs d’ESO:

 • NO necessita participar en el procés d’admissióAlumnat que està actualment en l’IES La Mola:. La seua plaça està reservada.
 • SÍ QUE necessita sol·licitar plaça participant en el procés d’admnisiónAlumnat que actualment està en un altre institut.

Per a Batxillerat:

 • SÍ QUE ha de sol·licitar plaça participant en el procés d’admnisiónAlumnat que cursa actualment 4t d’ESO en qualsevol centre, inclòs l’IES La Mola. (Encara que l’alumnat de l’IES La Mola té preferència sobre alumnat procedent d’altres centres).
 • SÍ QUE ha de sol·licitar plaça participant en el procés d’admnisiónAlumnat que procedix d’un altre centre.
 • NO ha de participar en el procés d’admissió: Alumnat que cursa actualment Batxillerat en l’IES La Mola:, la té reservada, ja siga per a passar de 1r a 2n o per a repetir curs.


El procediment d’admissió als ensenyaments per al curs 2024-2025 es tramitarà de manera electrònica. 

… les persones interessades podran usar els següents sistemes de verificació d’identitat a fi de formular la sol·licitud d’admissió:

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ ESO I BATXILLER

– PORTAL DE LA CONSELLERIA ON ES TRAMITEN LES SOL·LICITUDS D’ADMISSIÓ i es troba tota la informació necessària.(estarà actiu en el termini de presentació de sol·licituds): ACCÉS A LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA

 • Haurà de presentar la sol·licitud el pare, mare o tutor/a legal de l’alumne o alumna per a el/la que se sol·licita plaça escolar, llevat que este/a siga major d’edat.
 •  Per a poder realitzar la sol·licitud és necessari obtindre la «clau d’admissió»,  prèvia  verificació  de  la  identitat  de  la  persona  sol·licitant. La  clau d’admissió estarà composta per un identificador personal i una contrasenya. Esta «clau d’admissió» serà única per a cada sol·licitud d’admissió.
 • La «clau  d’admissió» es podrà obtindre mitjançant  algun dels següents sistemes de verificació d’identitat:

Si la persona sol·licitant disposa de DNI, s’obtindrà mitjançant la següent combinació:

 • Número de DNI
 • Número de  suport  (identificat com IDESP  en els models antics)
 • Data de naixement
 • Marcar la casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant el Ministeri de l’Interior

BAREMACIÓ :

Circumstància Específica:

Tindrà este punt de circunstacia específica, segons establix el Consell Escolar del centre, els qui complisquen almenys una de les següents circumstàncies:

 • Tria l’IES La Mola com a primera opció.
 • La seua nota mitjana d’accés (només per a Batxillerat) és igual o major a 8.

(*) Quant a la presentació del requisit acadèmic:

1. Quan l’alumnat   participant es  desplace  entre  centres de  la Comunitat  Valenciana sostinguts amb fons públics, el centre en el que està matriculat enviarà a través de la plataforma ITACA la informació relativa a la promoció o compliment del requisit acadèmic al centre al qual desitge incorporar-se.

2. L’alumnat participant inclòs en els col·lectius que s’indiquen a continuació haurà d’aportar en el centre de primera opció i dins del termini      marcat en la resolució del director general  de  Centres Docents  per  la qual    s’establix    el  calendari  del procés    d’admissió,   l’acreditació expedida pel centre d’origen en la qual constarà, segons siga el cas, la superació dels ensenyaments que permeten l’accés a l’ensenyament sol·licitat i, si és el cas, la nota mitjana obtinguda:

– Alumnat no matriculat  durant el curs anterior en centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat  Valenciana.

– Alumnat que sol·licita plaça per a segon de batxillerat.

– Alumnat  que sol·licita  plaça  per a  primer de batxillerat  i  que durant  el curs anterior no ha finalitzat un cicle de Formació Professional de grau mitjà o no ha estat matriculat en quart de l’ESO.

CALENDARI D’ADMISSIÓ

Els alumnes admesos, han de presentar la documentació per a formalitzar la matrícula, tal com s’indica en l’Apartat Secretaria-Matrícula d’esta web.

L’alumnat admés que no formalitze la matrícula perdrà la seua plaça escolar.