CONSELL ESCOLAR

ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR 2023.

Calendari d’Actuacions del Procés Electoral. (clic per a accedir)

POSSIBILITAT DE VOT NO PRESENCIAL:

 • Les famílies podran participar en la votació enviant el seu vot a la mesa electoral del centre per correu certificat o entregant-lo a l’adreça del centre o a la taula, mitjançant missatger, familiar o mandatari, abans de la realització de l’escrutini.
 • També podran utilitzar esta modalitat de vot no presencial el personal d’administració i serveis, el personal d’atenció educativa complementària i el professorat que, per malaltia un altres motius justificats, no puga ser present en l’acte de la votació.
 • Per a garantir el secret del vot, la identitat de la persona votant i evitar possibles duplicitats, s’utilitzarà el sistema de doble sobre. El sobre exterior es dirigirà per correu certificat a la mesa electoral corresponent, o bé es podrà entregar, almenys, a partir dels cinc dies lectius anteriors al de la votació a la Direcció del centre, que el custodiarà fins al seu lliurament a la mesa electoral. El dia de les eleccions també es podrà entregar davant la mesa electoral. El sobre contindrà signatura manuscrita i coincident amb la qual apareix en el document d’identificació que aportació, fotocòpia del DNI o d’un altre document acreditatiu equivalent, i un segon sobre en blanc i tancat en l’interior del qual s’haurà inclòs la papereta de vot. A part d’este sistema, la mesa electoral podrà acceptar un altre tipus de vot no presencial en el qual s’identifique fefaentment a la persona votant.
 • Cas que el sobre a què es refereix el paràgraf anterior siga entregat a la Direcció del centre, esta expedirà un document amb un «vaig rebre» com a justificant de lliurament i, elaborarà una relació detallada amb el número i cognoms de les persones votants que serà entregada a la mesa electoral, juntament amb tots els sobres, abans de l’escrutini.
 • La mesa electoral comprovarà que les persones votants que utilitzen la modalitat de vot no presencial, estan incloses en el cens electoral. Els vots rebuts una vegada finalitzat l’escrutini no seran tinguts en compte.
 • CLIC ACÍ PER A DESCARREGAR LA PAPERETA DE VOT DE FAMÍLIES.

Sorteig de la Junta Electoral, celebrat el dilluns 16 d’octubre de 2023:

Presentació de Candidatures al Consell Escolar:

COMPOSICIÓ CONSELL ESCOLAR OCTUBRE 2023

 ProfessoratFamíliesAlumnatAMPA
PRIMERA MEITAT42210
SEGONA MEITAT32201
TOTAL74411
PRIMERA MEITAT. (finalitza al desembre de 2025)SEGONA MEITAT. (finalitza al desembre 2023)
Professorat (4):
María de la Creu Amorós Céspedes.
Josefina Camacho Cutillas.
Abraham Marco Giménez.
Concepción Martínez Vicente  
Famílies (2):
Ana María Abad García.
Encarne Azorín López.
Alumnat (2):
Raúl Galera Ras.
Samuel García Martín    
AMPA (1):
Mª del Rosari Serrà Bañón (mare de)
Professorat (3):
Raimundo Fenoll Pellín.
Juan Antonio Fernández Martínez.
Yolanda Navarro Villena  

Famílies (2):
María de Carmen Martínez Abad.  

Alumnat (2):      

(1):
Juan Alonso Martínez Verdú  

Ajuntament de Novelda:

 • Paqui Beltrá Navarro, Regidora d’Educació.

Càrrecs directius:

 • Rebeca Soler Seller (directora d’estudis de l’IES)
 • Mª Blanca Sancho Urios (directora d’estudis d’FP de l’IES)
 • Enrique Cantó Abad (secretari de l’IES i secretari del Consell Escolar)
 • Verónica Padilla Monserrate (directora de la IES i Presidenta del Consell Escolar)