TRÀMITS

CERTIFICATS ACADÈMICS

 1. Sol·licitud
 2. Taxa (veure apartat ‘TAXES’) i justificant de pagament (només certificats de batxillerat)

No es paguen els certificats de secundària. Un cop sol·licitat el certificat el termini per lliurar podrà ser de 7 dies hàbils.

CERTIFICATS A2 IDIOMES

 1. Solicitud específica Nivell A2
 2. Taxa (veure apartat ‘TAXES’) i justificant de pagament

TÍTOLS I DUPLICATS

SECUNDÀRIA

 1. Sol·licitud
 2. Fotocopia DNI
 3. Només per a duplicats: Taxa (veure apartat ‘TAXES’) i justificant de pagament

BATXILLERAT

 1. Sol·licitud
 2. Fotocopia DNI
 3. Taxa (veure apartat ‘TAXES’) i justificant de pagament
 4. Fotocòpia del títol de secundària o equivalent

ANTIC BUP (LGE 3 cursos)

 1. Sol·licitud
 2. Fotocopia DNI
 3. Taxa
 4. Aclariments per a la complimentació
  • Dependències on es recollirà el títol: IES EL CLOT
  • TÍTOLS: Sel·leccioneu títols no universitaris, TIPUS: Título de BUP
  • TARIFA: Duplicat

EXEMPCIONS

IMPORTANT: RECOLLIDA DE DOCUMENTACIÓ

Per a recollir qualsevol documentació, en el moment que s’indique, s’ha de presentar el DNI. Si no el recull l’interessat, s’ha d’aportar:

Recordeu que poder telefonar al centre per consultar qualsevol dubte

TAXES

S’ha de presentar el MODEL 046. Per a això, seguir les següents instruccions:

 1. Seleccioneu, segons el cas:
  • Taxes per serveis administratius (Instituts)
  • Taxes per serveis administratius (Escoles Oficials d’Idiomes)
  • Taxes per expedició de títols.
 2. Òrgan gestor: Elegir INSTITUTS DE VALÈNCIA
 3. Seleccioneu el tipus de taxa
 4. Omplir. Després, feu clic en ‘Acceptar’
 5. Imprimir la taxa (pas 1)
 6. Pagar la taxa en l’entitat colaboradora o bé online (en aquest cas, imprimiu el justificant de pagament)

En cas de reducció de taxa per qualsevol motiu, s’haurà de presentar la documentación que ho acredite.

INFORMACIÓ DIVERSA

BEQUES I AJUDES