IES EL CLOT: AHIR I AVUI

 

No va se fàcil ni ràpida la construcció del complex escolar El Clot. Deu anys van transcórrer entre la reserva del solar per ús escolar en 1973 i l'obertura del col·legi d'EGB i de l'Institut de BUP en octubre de 1983. Deu anys que van vore la fi del franquisme en 1975, la Reforma Política de Suárez en 1976, les eleccions democràtiques en 1977, la Constitució el 78, els governs d'UCD presidits per Suárez i Calvo Sotelo, l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia i la victòria del PSOE en 1982.

 

  1. El llarg camí de la construcció (1973-1983).

 

En 1973 el Pla Parcial nº9 d'Ordenació Urbana de València reservà una parcel·la de més de 10.000 m² per a ús escolar entre els carrers Onésimo Redondo (hui Peset Aleixandre), Economista Gay (hui Just Ramírez), Gonzalo Ramiro i Luis Crumiere. Aquesta parcel·la estava excavada (clot) i era un camp de futbol anomenat Santiago Enguix i UD El Perdigacho.

En eixe moment la ciutat de València amb uns 680.000 habitants, tenia sols vuit instituts públics de BUP (Luis Vives, Sant Vicent Ferrer, Juan de Garay, Benlliure, Sorolla, Fuente de San Luis, El Cid i Isabel de Villena), és a dir, un institut per cada 85.000 habitants.

En el procés de construcció participaren les Corporacions Municipals presidides per Miguel Ramón Izquierdo, últim alcalde de franquisme, i Ricard Pérez Casado, alcalde del PSOE, i els Ministeris d'Educació dels governs d'UCD i del PSOE. A més hem de destacar l'activitat de les AA.VV de Zaidía, Torrefiel i Orriols que, una vegada legalitzades en acabar el franquisme, van lluitar perquè el complex escolar fóra una realitat.

En 1976, després de la mort de Franco, les AA.VV i el representants de les APA van visitar la Delegació del MEC i l'Ajuntament per a demanar la construcció del centre escolar (Informe de l'AAVV), i en desembre de 1977 el Plenari de l'Ajuntament presidit per l'Alcalde Miguel Ramón Izquierdo aprovà l'expropiació de quatre parcel·les per a la construcció del centre educatiu. El preu de l'expropiació provocà el primer problema entre l'Ajuntament, que va valorar els terrenys en 16 milions de pts, i la Junta Provincial de Expropiaciones, que fixà 65 milions. El recurs contenciós administratiu que presentà l'Ajuntament es resolgué a favor de la valoració feta per la Junta Provincial.

L'any 1980 és clau perquè avancen els tràmits administratius. Amb motiu de la substitució de la Delegada Provincial d'Educació, el Diari Levante informa «que se encuentra el importantisimo enclave escolar del complejo instituto-centro de EGB del Clot en vías de subasta». En octubre l'Ajuntament presidit per Pérez Casado aprova «ceder gratuitamente al Estado, Ministerio de Educación, la parcela para la construcción de un centro de BUP.... debiendo el Estado cumplir la finalidad en un plazo máximo de cinco años» (Acta de l'Ajuntament). Un mes després la Junta de Construcciones del MEC anuncia en el BOE el concurs-subhasta urgent «para la construcción del complejo educativo de EGB de 16 unidades y de Bachillerato Unificado y Polivalente de 16 unidades en Valencia, calle de Onésimo Redondo». El pressupost és de 216 milions de pts, i el termini d'execució de vint-i-dos mesos.

Un segon problema apareix en 1981, perquè, quan l'empresa vol començar les obres, s'adonen que els accessos a la parcel·la no han estat expropiats encara. A la premsa es va produir un encreuament de declaracions entre l'Ajuntament i la Delegació del MEC. L'Ajuntament va reaccionar amb promptitud i mes després va expropiar els terrenys per 16 milions de pts. En juny l'AVV, de Zaidia va dirigir un escrit a l'Ajuntament «que próximo a iniciarse las obras para la construcción de un centro de EGB y BUP en el solar denominado El Clot y debido a la repercusión para el barrio, solicita información sobre la expropiación de accesos y viales y el plano y características de la obra». Divendres 31 de juliol un article publicat en Levante titulat «Rumbo al nuevo Curso» indica que: «hace dos días han dado comienzo, por fin, las obras de construcción del nuevo instituto en el célebre solar de El Clot». DESPRÉS DE VUIT ANYS LES OBRES HAN COMENÇAT! ¿Finalitzaran en el termini fixat?

En març de 1983 es presenta el tercer problema, perquè les obres no s'han acabat. Les AA.VV, vigilants, es posen en marxa i visiten la Delegació del MEC on les informen que falten 24 milions de pts per acabar els patis exteriors. El Delegat es compromet a resoldre la situació i a aconseguir els diners necessaris.  Dies després l'Associació de Zaidia i els APA del barri de Tormos dirigixen una carta a la Delegació del MEC signada per 224 persones en la qual manifesten: « tomar las medidas oportunas, si en un plazo mínimo de tiempo no se observan más personal trabajando, la construcción de aceras, dotación de agua y luz, la previsión de personal docente y no docente así como la constitución de los órganos académicos oportunos». Les obres es reprenen i es fixa l'1 d'octubre com a data de lliurament de l'edifici.

En maig l'Administració nomenà En Rafael Simancas director en funcions i com l'Institut no està acabat la preinscripció de l'alumnat es realitza als locals de l'AVV de Zaidia «que participará en la vigilancia de la adjudicación de matricula». En juny es publica en el BOE el Real Decret, signat per Rei i el Ministre d'Educació J.Mª Maravall, pel qual es crea l'Institut de Batxillerat Mixt El Clot de València «para satisfacer la creciente demanda de puestos escolares de Bachillerato». En agost el MEC disposa el començament de les activitats per al curs 1983-1984.

 

  1. L'obertura en octubre de 1983 i la inauguració oficial en maig de 1984.

 

El Diari Levante informa «que el día 17 se inaugurará El Clot» amb una capacitat de 16 unitats d'EGB i 640 alumnes i 16 unitats de BUP i 640 alumnes. Qualifica el centre de «una importante instalación porque significa un notable alivio para el plan de escolarización». Certament, EL Clot és el dotzé institut de la ciutat i podrà escolaritzar l'alumnat d'una extensa zona situada entre els Instituts de Campanar i el Benlliure.

La inauguració oficial es realitzà el 10 de maig de 1984, una vegada que els patis exteriors estigueren acabats. La premsa de València reflectí la noticia amb els següents titulars:

  • «Ciscar inaguró el complejo del Clot» (Levante).
  • «Inagurando el centro escolar El Clot» (Las Provincias).
  • «Jornada de trabajo del conseller Ciscar en el Clot» (Noticias al Día).

Cipriano Ciscar, conseller d'Educació de la Generalitat, acompanyat d'altres autoritats va visitar ambdós centres i dirigí unes paraules als assistents.

Realitzades les transferències educatives a la Generalitat, una ordre de juliol de la Conselleria d'Educació disposa el funcionament de l'Institut a partir de l'any acadèmic 1983-84.

 

III. Els 25 anys de funcionament.

 

Durant els primers anys El Clot va realitzar la tasca d'escolaritzar l'alumnat de barris, que a l'ultima dècada havien crescut prou, com Torrefiel el 50%, Benicalap el 45%, Marxalenes el 18%.

També va matricular alumnes de les pedanies de Benifaraig, Carpesa, Borbotó, Poble Nou i dels centre privats (Salesianos, Trinitarias, Salesianas) que no impartien el COU.

Des de la seua obertura fins el curs 2002-2003, l'Institut va funcionar a doble torn (entre 22 i 29 grups) la qual cosa provocava alguns problemes: el repartiment de l'alumnat per torns, les classes de 45 minuts, l'ús intensiu de les instal·lacions i les dificultats per als horaris d'avaluacions i reunions.

El curs 1987-1988 va iniciar-se la línia en valencià, la primera a tot el País, que es va nodrir amb l'alumnat de La Gavina, La Nostra Escola Comarcal, La Masia i d'algunes pedanies. La línia es va extingir el curs 1999-2000 per la creació de línies en centres veïns i es va reprendre quan s'incorporà la línia del col·legi Luis Braille.

L'obertura de nous instituts (Conselleria, Ballester Gozalvo, Orriols i Benicalap) i la desaparició del COU, va provocar la disminució del nombre d'alumnes i l'establiment del torn únic.

En l'actualitat El Clot escolaritza a 11 grups d'ESO i 4 de Batxillerat i té adscrits dos centres de Primària, Lluis Braille i Doctor Olóriz y rep algunes peticions de l'oferta general. En Batxillerat la seua àrea geogràfica és un poc més gran.

L'arribada d'immigrants l'última dècada ha tingut la seva repercussió a l'Institut. El nombre d'alumnes estrangers ha crescut de 3 en el curs 1998-99 a 73 durant el curs actual. Pertanyen a vint-i-cinc nacionalitats. Les tres nacionalitats amb més alumnes són: Colòmbia amb 11, Hondures amb 11 i Romania amb 9.

El Clot ha celebrat tradicionalment tres dies de festa a l'any: la festa de Nadal, els Carnestoltes i el dia del Llibre. La festa de Nadal es celebra amb un acte en el qual es lliuren els premis de Contes de Nadal, escrits pels alumnes i organitzats pels Departaments de Castellà, Valencià i Anglés, i amb actuacions musicals per part d'alumnes i professors.

Els Carnestoltes, festa desapareguda, era l'ocasió en la qual l'alumnat demostrava humor i habilitat per a disfressar-se. La desfilada es feia al pati interior, de vegades, amb una cercavila de la banda formada per alumnes dirigida per J.Mª Nuín. Un jurat format per representants de l'APA, professors i alumnes donava els premis.

El dia del Llibre comença amb el Concurs Recreatiu i Cultural, un èxit de participació, en el qual els grups formats per quatre alumnes del mateix nivell han de respondre a certes qüestions de les diverses matèries preparades pels departaments. Finalitzar el Concurs, la celebració continua al Saló d'Actes on es fa l'acte acadèmic amb lectures dels alumnes preparades pels departaments de Castellà i Valencià.