NORMATIVA FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

MARC NORMATIU DE LA FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

01 Llei de creació d’FPA de 1995

02 Disseny Particular del Programa d’Ensenyament en Valencià

03 Correcció d’errades del Decret 220/1999 de regulació de programes formatius

04 Instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent als CFPA

05 Regulació de l’avaluació en l’Educació de les Persones Adultes

06 Resolució centres autoritzats nivell A1

DOCUMENTS EUROPEUS FPA

01 Declaració d’Hamburg

02 Memoràndum sobre l’aprenentatge permanent

03 Recomanació del Parlament Europeu

04 V Conferència EPA

05 VI Conferència Internacional educació d’adults

06 Revisió a mitjà termini 2017 de la CONFINTEA VI.pdf