BEQUES I AJUDES

BEQUES DE MENJADOR I TRANSPORT ESCOLAR CURS 2023/24

S’ha publicat la convocatòria d’ajudes assistencials de menjador i transporte per a ho curse 2023/24. Podran sol·licitar beca de menjador i transport escolar els alumnes d’educació infantil i educació primària.

FORMA DE PRESENTACIÓ
Alumnat que va sol·licitar beca de menjador ho curse 2022/23
  a) Descarregar de l’aplicació WEB FAMÍLIA l’esborrany de sol·licitud d’ajuda (es troba en la pestanya tràmits). Si s’està conforme amb les dades, imprimir, signar i presentar en el centre on estarà matriculat en el curs 23/24, sense necessitat de presentar documentació. Si no s’està conforme amb algun de les dades que figuren en l’esborrany, es procedirà a imprimir i assenyalar la circumstància que canvia en l’apartat G de l’esborrany. S’ha de presentar també la documentació justificativa que acredite aquesta circumstància.
 Com es fa arribar l’esborrany al centre?:
        – Enviar per correu electrònic al centre 46012689@edu.gva.es, indicant en l’assumpte BECA DE MENJADOR/TRANSPORT + nomene de l’alumne/a.
        – O portar l’esborrany al centre en l’horari indicat.
 
b) Les famílies també podran sol·licitar en el centre l’esborrany de sol·licitud d’ajuda i es procedirà d’igual forma que en el cas anterior.
 
Si no s’està conforme amb l’esborrany, s’haurà de presentar nova sol·licitud.
Alumnat que NO va sol·licitar beca de menjador en ho curse 2021/23
  Les famílies que no van sol·licitar beca del menjador el curse 22/23 hauran de presentar la següent documentació: Annex I emplenat i signat. Ho modele de sol·licitud es diferent per al menjador i per al transporte escolar.Fotocòpia del DNI/NIF/Passaport/NIE del pare i mare Original i fotocòpia del Llibre de familiaOriginal i fotocopia documentació específica: carnet família nombrosa, monoparental, discapacitat,…  

IMPORTANT: Els alumnes que sol·liciten beca de transport haurà de presentar certificat que acredite aquesta condició, expedit pel secretari/a de l’ajuntament al qual pertanga el nucli de població (El Saler)

Horari d’atenció al públic:

Del 6 al 20 de juny de 9.10 a 9.45 h. i de 13.10 a 14 h.

Del 26 de juny al 5 de juliol de 10 a 13 h. (fora d’aquest horari sol·licitar cita prèvia a través del correu electrònic del centre).

Més informació: https://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/comedor/transporte