BANC DE LLIBRES

LLISTAT DE LLIBRES
I MATERIALS
CURS 23/24
Punxar sobre el curs per a veure el llistat de llibres i materials curs 2023/24

INFORMACIÓ BANC DE LLIBRES 2023/24
ALUMNAT QUE JA HA PARTICIPAT EN EL BANC DE LLIBRES EN EL CURS 2022/23
Requisits per a participar en el curs 2023-2024:
1. Estar matriculat  en  3r, 4t, 5é  o 6é  de primària en el curs 2023-2024.
2. Entregar el lot complet de llibres del curs 2022-2023, abans del 16 de juny de 2023. (excepte els alumnes matriculats en 2n de primària en el curs 22/23).
3. El dia de la reunió individual final, signar el model “Lliurament de llibres de text i material curricular” (excepte els alumnes matriculats en 2n de primària en el curs 22/23).
AQUEST ALUMNAT, NO HA DE PRESENTAR SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ, JA QUE ES MANTÉ LA CONDICIÓ, SEMPRE QUE COMPLISCA ELS REQUISITS ENUMERATS.
4. Els alumnes que vulguen renunciar a participar en el banc de llibres, han de marcar la casella “Renuncie a participar en el Programa de banc de llibres i faig lliurament dels llibres de text i material curricular que em van ser entregats en règim de préstec en el curs 2022/23” del model “Lliurament de llibres de text i material curricular”.
ALUMNAT QUE NO HA PARTICIPAT EN EL BANC DE LLIBRES EN EL CURS 2022/23

Requisits per a participar en el curs 2023-2024:
1.   Estar matriculat  en  3r, 4t, 5é  o 6é  de primària en el curs 2023-2024.
2. Entregar el lot complet de llibres del curs 2022-2023, abans del 16 de juny de 2023.
3. Emplenar telemàticament la sol·licitud de participació disponible en la web: GVA.ES: Sol·licitud de participació en el programa de banc de llibres per part de les FAMÍLIES, de l’alumnat que vulga participar per primera vegada., imprimir, signar i entregar en el centre abans del 23 de juny de 2023.
4. El dia de la reunió individual final, signar el model “Lliurament de llibres de text i material curricular” (excepte els alumnes matriculats en 2n de primària en el curs 22/23).
ALUMNES NOVES MATRÍCULES
 
1. Les sol·licituds de nova participació es presentaran, en el centre on es trobe matriculat l’alumnat en el curs 2023-2024.
2. Entregar lot complet de llibres en el centre on es va estar matriculat en el curs 2022/23.
XEC LLIBRE (1r i 2n de primària)
Els alumnes matriculats en 1r i 2n de primària en el curs 23/24 tindran dret a rebre el xec lliure per valor de 160 €. El centre els informarà de quan poden passar a recollir-lo, a través de web família i telegram (possiblement a la fi del mes de juliol).
L’alumnat de 1r matriculat en el curs 23/24 haurà de sol·licitar la seua participació.
Enllaç: Sol·licitud de participació en el programa de banc de llibres per part de les FAMÍLIES, de l’alumnat que vulga participar per primera vegada – GVA.ES – Generalitat Valenciana.
L’alumnat de 2n, no haurà d’emplenar cap sol·licitud de participació.

PER A FORMAR PART DEL BANC DE LLIBRES SERÀ NECESSARI RESPECTAR LES SEGÜENTS INDICACIONS:

  1. Serà obligatori folrar tots els llibres.
  2. El nom de l’alumne/a haurà d’anar en una etiqueta pegada en el propi folre, mai dins del llibre.
  3. Els llibres no poden estar tacats ni trencats. Si falta una pàgina o estan trencades no s’admetrà en el banc de llibres.
  4. No es poden ratllar els llibres, ni doblegar les fulles. En el cas que s’haja de contestar una pregunta, sempre es farà en les llibretes.
  5. Els llibres sempre els custodiarà el centre. L’alumne els tindrà el temps que els utilitze. Quan ja no els necessite es retornaran en el centre.
  6. Si l’alumne cursa baixa al llarg del curs escolar, haurà d’entregar el lot complet de llibres al mestre/a tutor/a.
  7. La família juntament amb l’alumne/a se compromet a fer un bon ús dels llibres de text. En el cas que el material no es retorne en les condicions en les quals van ser entregades, s’haurà de reposar l’exemplar en el banc de llibres, fent-se càrrec del seu cost.
  8. La pèrdua d’un llibre, suposa la reposició d’aquest exemplar al banc de llibres, corrent la despesa a càrrec de la família.
  9. En cas de lots incomplets, la família haurà de reposar els llibres que falten. En cas contrari, l’alumne/a solo s’emportarà el nombre de llibres que haja deixat.
  10. L’estat del lot dels llibres una vegada retornats es tindrà en compte per al lliurament del lot del pròxim curs.