WEB FAMÍLIA

Informació sobre Web Família.

La Conselleria d’Educació posa a disposició de mares, pares, tutors/es legals i alumnes un nou canal de comunicació amb el centre educatiu. Es tracta del servei Web Família.

Aquest servei ofereix la possibilitat de consultar notes, faltes, retards, comportaments, avisos de tutores i activitats complementàries a través d’Internet. També s’ofereix el servei de notificació de qualificacions o avisos a través de SMS.

Per a tindre accés a esta informació, és necessari ser mare, pare, tutor o tutora legal de l’alumne o alumna i donar-se d’alta en aquest servei.

Sol·licitud d’accés.

Es pot descarregar punxant ACÍ.

S’haurà de presentar en el centre. Pot realitzar-se per un o tots dos pares o tutors/es; en este cas, cadascun d’ells haurà d’emplenar i entregar en el centre l’imprés adjunt.

Accés a Web Família.

Per a accedir a Web Família cal punxar en el següent enllaç:

Accés a Web Família

Utilització de Web Família.

Si desitja més informació sobre l’accés i ús a l’aplicació de web família, faça clic en el següent enllaç, on podrà trobar un manual que explica el funcionament i els passos que cal seguir per a registrar-se.

Guia d’ús de Web Família.