Matriculació

INFORMACIÓ PER A LA MATRÍCULA

CURSOS FORMATIUS (de conversació): 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA

CURSOS CURRICULARS: 2on PERÍODE DE MATRÍCULA:

COM EM MATRICULE?

Pas 1) Del 15 al 20 de setembre: participació en l'assistent telemàtic (preinscripció): www.telematricula.es

Pas 2) Del 25 al 29 de setembre: formalització de matrícula (aportar documentació), a triar:

 • telemàticament amb FORMULARI DE MATRÍCULA TELEMÀTICA
 • presencialment (sense cita) a l'EOI València-Benicalap (horari: de dilluns a dijous de 15h a 20h; divendres de 9h a 14h)

REQUISITS:

 • Tindre 16 anys o fer-los el 2022 (o 14 si es matricula d'una llengua distinta a la cursada com a primera llengua estrangera al Batxillerat).

QUÈ S'HA D'APORTAR:

ANTICS ALUMNES: 

 • Sol·licitud telemàtica de petició d'horaris
 • Justificant de pagament de la taxa de matrícula del curs
 • Justificant de reducció o exempció de la taxa (si és la primera vegada que ho presenta o si ha caducat).
 • Si vol accedir a un nivell superior a 1A2 i no va estar matriculat el curs 21-22, certificat acreditatiu del nivell de llengua (veure taula) o certificat de prova de nivell amb nivell assignat.

ALUMNAT DE NOU INGRÉS: 

 • Fotocòpia del DNI o NIE (En cas d'alumnat estranger, a més del NIE cal aportar document acreditatiu d'escolarització o, si és el cas, certificat escolar del centre de l'estat espanyol on va fer l'escolarització obligatòria.)
 • Sol·licitud telemàtica de petició d'horaris
 • Justificant de pagament de la taxa de matrícula del curs
 • Justificant de pagament de la taxa d'obertura d'expedient, excepte si aporta justificació d'haver estat matriculat en una altra EOI de la Comunitat Valenciana anteriorment (en aquest cas, s'haurà de fer un trasllat d'expedient una vegada començat el curs).
 • Justificant de reducció o exempció de la taxa (si és la primera vegada que ho presenta o si ha caducat).
 • Fotografia carnet
 • Si vol accedir a un nivell superior a 1A2, certificat acreditatiu del nivell de llengua (veure taula) o certificat de prova de nivell amb nivell assignat.
 • En el cas de menors d'edat: autorització firmada pels progenitors o tutors legals.
 • En el cas de menors de 14 anys: certificat del centre d'estudis obligatoris que acredite que la primera llengua estrangera és distinta de la sol·licitada.

PIALP:

 • TOT l'anterior, segons el cas, excepte el justificant de pagament de la taxa.
 • A més, l'alumnat PIALP de nou ingrés ha d'aportar la sol·licitud presentada en la plataforma OVIDOC.