Prova de nivell

TESTS DE CLASSIFICACIÓ PER AL CURS 2024-2025

PAS 1: Fer el pagament de la taxa: https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas-eoi.asp (Seleccioneu "Prova de nivell" en el desplegable).

PAS 2: Omplir el formulari i adjuntar el justificant de pagament.

Inscripció prova de nivell juny 2024

Nom / Nombre(Requerit)
Idioma al qual vol accedir / Idioma al que quiere acceder(Requerit)
Empleneu un formulari diferent per cada idioma al qual vulgueu presentar-vos. S'han de pagar tantes taxes com proves se sol·liciten/ Rellene un formulario diferente por cada idioma al que quiera presentarse. Se han de pagar tantas tasas como pruebas se soliciten.
#Màx. grandària d'arxiu: 30 MB.
ATENCIÓ: No és la taxa 046, sinó el pagament de la mateixa. (Enllaç a la taxa disponible més amunt.) Si teniu una exempció del 100%, pugeu ací el justificant (carnet de família nombrosa, etc.) / ATENCIÓN: No es la tasa 046 sino el pago de la misma. (Enlace a la tasa disponible más arriba.)Si tiene una exención del pago del 100%, suba aquí el justificante (carnet de familia numerosa, etc.)
#Màx. grandària d'arxiu: 30 MB.

RESULTATS TEST DE CLASSIFICACIÓ JUNY 2024

Resultats ANGLÉS (publicació: 26/6/2024)

Resultats VALENCIÀ (publicació: 27/6/2024)

Resultats FRANCÉS (publicació: 27/6/2024)

Resultats ALEMANY (publicació: 26/6/2024)