Alumnat que Accedeix per mitjà de la reserva de discapacitat

L’alumnat que accedeix per discapacitat ha de presentar al departament d’orientació del centre triat en primera opció el seu certificat de minusvalidesa igual o superior al 33% i el dictamen d’escolarització.

Es pot aportar tots els informes sociopsicopedagógicos i/i informes mèdics de que disposen.

  1. En primer lloc emplenar la sol·licitud d’admissió indicant que accedeix per discapacitat.
  2. Una vegada finalitzada la sol·licitud és necessari establir un cita amb les orientadores DURANT EL PERÍODE D’ADMISSIÓ (contactar amb direcció d’estudis per a establir cita prèvia).