Admissió segons cursos

ADMISSIÓ EN 2n CURS EN EL CAS DE CANVI DE CENTRE EDUCATIU

L’alumnat que, provinent d’un altre centre educatiu, vulga canviar-se de centre per a cursar el segon curs mateix cicle formatiu, haurà de presentar com a requisit acadèmic el mateix requisit acadèmic que va presentar en el procediment d’admissió per al primer curs. (En cap cas la nota mitjana del primer curs del cicle).

ADMISSIÓ EN 2n CURS EN AQUELLS CICLES FORMATIUS AMB EL 1r CURS COMÚ

Per a accedir al segon curs, provinent d’un altre cicle formatiu amb el primer curs que tinga tots els mòduls professionals amb idèntica codificació, a excepció del mòdul professional de Formació i orientació laboral, s’haurà d’introduir la nota del requisit acadèmic que la persona sol·licitant va presentar en la seua sol·licitud d’admissió de primer (en cap cas la nota mitjana del primer curs del cicle formatiu que ha cursat la persona matriculada).