MAPA DE RECURSOS

ATENCIÓ PRECOÇ

Definició

Els Centres d’Atenció precoç són centres específics d’atenció ambulatòria que es componen d’equips de professionals de caràcter multidisciplinari, amb titulació en les seues corresponents disciplines i especialització en desenvolupament infantil i atenció precoç. Estos serveis es prestaran primordialment en les instal·lacions del propi centre, però també es podran realitzar en el domicili o en el centre educatiu en funció de les necessitats detectades.

Persones destinatàries

Les persones destinatàries són la població infantil, així com la seua família i entorn, amb trastorns del desenvolupament o risc de patir-los amb edats compreses de 0 a 6 anys, sempre que no estiguen atesos amb altres recursos socials, sanitaris o no es dispose dels recursos necessaris en el centre escolar.

S’entén per trastorn del desenvolupament, la disfunció transitòria o permanent de tipus cognitiu, motriu, sensorial, emocional, conductual, del llenguatge, així com el trastorn generalitzat del desenvolupament i els retards maduratius en estes àrees.

S’entén per risc de patir trastorns del desenvolupament:

a) Situacions de risc biològic durant el període prenatal, perinatal o postnatal que poden alterar el seu procés maduratiu
b) Situacions de risc psicosocial que dificulten el desenvolupament a conseqüència de condicions socials adverses, com la falta de cures o interaccions familiars adequades, maltractament, negligències, abusos, que poden alterar el seu procés maduratiu, sinó s’adopten mesures preventives i d’eliminació de les condicions de risc.

Condicions d’accés al recurs

L’accés als serveis del Centre d’Atenció precoç de xiquets/as de 0 a 6 anys es realitzarà, preferentment, a través dels pediatres dels Centres de Salut d’Atenció Primària/Hospitals de referència d’acord amb el procediment establit en el Protocol per a la derivació i seguiment de l’atenció prestada en els Centres d’Atenció precoç.

Prestacions

Es prestaran els serveis de: estimulació, fisioteràpia, psicomotricitat, logopèdia i psicoteràpia, així com suport específic a la família i a l’entorn.

Les àrees d’atenció són:

 • cognitiva
 • motora
 • emocional
 • llenguatge i comunicació
 • autonomia personal
 • social

a més, aquells serveis d’intervenció amb la família que proporcionen suport i afavorisquen la participació activa de la família en tot el procés d’atenció.

FONT: Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

ETAPES CEE

¿QUÈ ES LA TRANSICIÓ A la VIDA ADULTA (TVA)

L’objectiu principal de l’etapa és facilitar el creixement i el desenvolupament integral de l’alumnat a través de la potenciació de les seues capacitats físiques, socials, emocionals i intel·lectuals, segons els principis pedagògics de la individualització, aprendre a aprendre, socialització i inclusió.

Tot això es desenvolupa a través dels àmbits propis de l’etapa: “Autonomia personal en la vida diària”, “Integració social i comunitària” i “Orientació i formació laboral”, afavorint els següents assoliments:

 • Major grau d’autonomia personal i social.
 • Aplicació en la vida quotidiana de les competències instrumentals bàsiques.
 • Participació en tots els àmbits.
 • Responsabilitat ciutadana.
 • Construcció de la pròpia identitat personal.
 • Adquisició d’habilitats laborals de caràcter polivalent, normes elementals i de seguretat en el treball així com motivació davant la tasca.
 • Seguretat personal, equilibri afectiu i vivència lliure i responsable de la seua sexualitat.

¿QUÈ SON ELS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA ADAPTATS?

Entre 16 i 21 anys (fins a 31 de desembre. Discapacitats físiques o psíquiques, trastorns conductuals o de personalitat (en centres ordinaris o específics). Nivell d’autonomia personal i social que els permeta, a través de la realització d’aquesta acció formativa, accedir a un lloc de treball i mantindre’l.

1. Certificat de discapacitat.

2. Informe sociopsicopedagógic i consell orientador de l’últim centre on ha sigut escolaritzat.

Dos cursos (repetir una sola vegada cada curs) (edat màxima permanència 24 anys).

ESTRUCTURA

Mòduls professionals específics referits a les unitats de competència corresponents a qualificacions de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. Entre ells, FCT.

Mòduls formatius de caràcter general

 • Mòdul Lingüístic-Social
 • Mòdul Científic-Matemàtic
 • Mòdul de Formació i Orientació Laboral
 • Mòdul de Prevenció de Riscos Laborals i Qualitat Mig-ambiental

Mòduls optatius.

FONT: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. 

RECURSOS DIVERSITAT FUNCIONAL

WEBS DE RECUSOS I GUIES

AJ. SANT VICENT DEL RASPEIG
ATENCIÓ A la DEPENDÈNCIA