TVA (transició a la vida adulta)

ETAPA DE TRANSICIÓ A LA VIDA ADULTA

tva cs

 

La transició a la vida adulta (TVA) ha de posar l'èmfasi en l'adquisició de competències que facilitin l'autonomia de l'alumnat en la vida quotidiana i s'orienta a la consecució dels objectius següents:

- Consolidar i desenvolupar les capacitats de l'alumnat i promoure el major grau possible d'autonomia personal i social.

-Mantenir i aplicar en la vida quotidiana les competències clau adquirides en les etapes corresponents a l'ensenyament bàsic obligatori.

- Fomentar la participació de l'alumnat en tots els àmbits en els quals es desenvolupa la vida adulta.

- Desenvolupar els aspectes relacionals que els defineixen com a membres d'una societat, construir la seva pròpia identitat personal i afavorir la participació i responsabilitat ciutadana.

- Adquirir habilitats laborals de caràcter polivalent, la capacitat per a seguir normes elementals i de seguretat en el treball, la motivació davant la tasca i la no discriminació per raó de sexe, gènere o qualsevol altra circumstància.