Secundària

ETAPA D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

EQUIPO AMARILLO VL

Objectius de l'etapa

Durant l'etapa de Secundària, es treballarà l'autodeterminació de l'alumnat, l'adquisició d'habilitats socials i de regulació emocional per a les relacions personals i la iniciació a experiències autònomes d'oci compartit i de vida soci comunitària.

Els objectius principals de l'etapa de Secundària són:

-Desenvolupar i afermar les capacitats en els seus diferents aspectes, promovent el major grau d'autonomia personal i de plena inclusió social.

- Desenvolupar estratègies de comunicació verbals o no verbals per a expressar les seves necessitats bàsiques, els seus desitjos, entendre l'entorn, ser entesos i influir en el comportament del mitjà.

- Participar en interaccions seguint els principis de l'aprenentatge dialògic per a desenvolupar les seves capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues relacions amb els altres.

- Acostar-se a la societat a través d'un aprenentatge funcional i competencial amb sortides a l'entorn.

-Introduir-se en les TIC (Tecnologia de la Informació i Comunicació) a través d'un ús funcional de les tauletes, PDI ( pissarra digital interactiva), ordinadors...