MATRÍCULA TELEMÀTICA EE. PP.

ENSENYAMENTS PROFESSIONALS


CALENDARI DE MATRÍCULA

ENSENYAMENTS PROFESSIONALSTelemàtica: 8 – 15 JULIOL

Abans de realitzar la matrícula ha de tindre clars les següents dades:

1r – 5é EE. PP. es passa de curs amb tot aprovat o fins a dos assignatures pendents.
6é EE. PP.si suspén una o dos assignatures, només es matricula d’eixes assignatures com a repetició de curs.
Només es pot repetir DOS cursos
Especialitat i nombre d’assignatures per curs1r2n3r4t
ARPA334466
SOTA ELÈCTRIC345566
CANT456666
CLARINET345566
CLAU334466
CONTRABAIX345566
FAGOT345566
FLAUTA345566
GUITARRA345566
GUITARRA ELÈCTRICA345566
INSTRUMENTS DE PUA346666
OBOÉ345566
ÒRGAN334466
PERCUSSIÓ345566
PIANO334466
SAXOFON345566
TROMBÓ345566
TROMPA345566
TROMPETA345566
TUBA345566
VIOLA345566
VIOLÍ345566
VIOLONCELLO345566

RECOMANEM QUE ES CREE en el seu ordinador una CARPETA amb el nom “MATRÍCULA”, per a poder col·locar tots els arxius (justificant de pagament, formulari, autorització dades, DNI, i altra documentació) que després s’adjuntaran al correu electrònic.

1r PAS –  Pagament de taxes:

       Emplenar el MODEL 046 i efectuar el pagament de taxes en el següent enllaç: TAXES

       Guardar en el seu ordinador el justificant del pagament per a adjuntar-lo al correu electrònic de la matrícula.

Instruccions per a emplenar el MODEL 046:

  1. Òrgan Gestor: Conservatori de Música Guitarrista J. Preses (ALACANT)
  2. Emplenar totes les caselles de l’apartat A amb les dades de l’alumne.
  3. Apartat B, ací s’ha d’indicar el nombre de servicis (assignatures i altres conceptes) depenent de la matrícula:
  • Si és per prova d’ingrés-accés indicar: 1 en Obertura d’expedient, 1 en Targeta d’Identitat i en curs complet tants com assignatures tinga el curs de la matrícula (VEURE TAULA D’ASSIGNATURES). 
  • En la resta de cursos: 1 en Targeta d’Identitat, en curs complet tants com assignatures tinga el curs de la matrícula (VEURE TAULA D’ASSIGNATURES)  + si té alguna assignatura pendent. Si repetix curs, el mateix però en Repetició de curs. Si és becari del curs anterior i ha sol·licitat beca per a este curs, només paga la Targeta d’Identitat.

La taxa per cada assignatura és de 51,39 € (el preu apareix automàticament en indicar el núm. d’assignatures).            

Si es té una assignatura pendent, cal afegir-la marcant un 1 en “Assignatures Pendents” (61,64€)

Si repetix TOT el curs, + d’1 assignatura pendent, es matricula de totes les assignatures del curs marcant el núm. d’assignatures en “Repetició de Curs”  (66,79€ per assignatura).

Tipus de matrícula:

  • Ordinària: Alumnat en general.
  • Bonificació del 50%: Alumnat de família nombrosa de Categoria General, famílies monoparentals i aquells amb discapacitat igual o superior al 33%.
  • Exempció Total :
    • Alumnat de família nombrosa de Categoria Especial o família monoparental de categoria especial.

GUARDA LA TAXA I EL JUSTIFICANT DE PAGAMENT EN LA CARPETA CREADA.


2° PAS – Emplenar el formulari de matrícula:

 FORMULARI

GUARDA EL FORMULARI EMPLENAT EN LA CARPETA CREADA               


3° PAS – Emplenar l’imprés de protecció de dades:

 AUTORITZACIÓ DADES I IMATGES

GUARDA EL FORMULARI EMPLENAT EN LA CARPETA CREADA


4° PAS –  WEB FAMÍLIA,  ho case de no estar registrat en web família, emplenar i enviar el següent formulari: 

FORMULARI WEB FAMÍLIA

Més informació sobre WEB FAMÍLIA

GUARDA EL FORMULARI EMPLENAT EN LA CARPETA CREADA


5° PAS – Adjunta UNA ALTRA DOCUMENTACIÓ en la carpeta:

– Fotocòpia del DNI o Llibre de Família (sol alumnes nou ingrés o que no ho hagen presentat en el seu moment) (fulla on apareix l’alumne/a)

– ESTRANGERS MAJORS 18 ANYS: TARGETA D’IDENTITAT D’ESTRANGERS (expedida por la Comissaria de Policia un Oficina d’Estrangers). (Passaport NO vàlid)

– ESTRANGERS MENORS 18 ANYS: TARGETA D’IDENTITAT D’ESTRANGERS o CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT. (Passaport NO vàlid)

– Fotocòpia de la TARGETA SANITÀRIA DE L’ALUMNE (Sol alumnes nou ingrés o que no ho hagen presentat en el seu moment) 

– Fotocopia FULLA DE LA FOTO i ÚLTIMA renovació del llibre de família nombrosa. cas de TARGETA, ha de ser a Número de l’alumne/a. (Si no ho aporta en la matrícula, no es pot aplicar el descompte).

– Fotocopia Títol de Família Monoparental actualitzat. (Si no ho aporta en la matrícula, no es pot aplicar el descompte).

– Fotocòpia del Certificat oficial de minusvalidesa. (Si no ho aporta en la matrícula, no es pot aplicar el descompte).

– Fotocòpia de la credencial de BECARI, si s’alumne/a becari/a del 2022/23. ( cas de no haver-la aportat).


6° PAS – adjuntar tota la documentació al correu electrònic.

En l’ASSUMPTE indicar: “Cognomene Cognom, Número, curs”

Exemple: “Pérez Pérez, Pablo 4ºEE”

ENVIAR A: 03014678.secretaria@edu.gva.es