Ensenyaments Professionals

PROVES D’ACCÉS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS (TOTS ELS CURSOS) 

PRIMERA CONVOCATÒRIA – JUNY 2024

Inscripció (del 6 al 17 de maig) Llistes provisionals d’admesos i exclosos (20 de maig)
Reclamació del 21 al 23 de juny
Llestes definitives d’admesos i exclosos (24 de maig) Calendari de realització de les proves (del 14 al 28 de juny) Resultats provisionals (2 de juliol)
Reclamació del 3 al 5 de juliol
Resultats definitius (9 de juliol)

SEGONA CONVOCATÒRIA – JULIOL 2024

Inscripció (del 5 al 8 de juliol) Llistes provisionals d’admesos i exclosos (9 de juliol)
Reclamació del 10 al 12 de juliol
Llestes definitives d’admesos i exclosos (15 de juliol) Calendari de realització de les proves (del 19 al 23 de juliol) Resultats provisionals (24 de juliol)
Reclamació del 25 al 29 de juliol
Resultats definitius (30 de juliol)
MODELS D’EXAMEN – PROVES D’ACCÉS


ESTRUCTURA DE LA PROVA D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

(Segons disposen el Decret 158/2007, articles 9 i 10, i l’Orde 28/2011, articles 11, 12 i annex V)

Accés a 1r i 2n cursos:

Exercici a) Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument

Exercici b) Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del llenguatge musical

b1) Llenguatge musical
b2) Idioma aplicat al CANT (només especialitat de CANTO per a 2n EE.PP.)

Exercici c) Prova d’Instrument. L’aspirant interpretarà una obra, estudi o fragment, triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne, triades entre les publicades pel Centre o altres de dificultat semblant.

Accés a la resta de cursos:

Per a 3r curs:

Exercici a): Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument

Exercici b): Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del llenguatge musical

b1) Llenguatge musical

b2) Piano complementari

b3) Idioma aplicat al CANT (només especialitat de CANTO)

Exercici c) Prova d’Instrument

Per a 4t i 5é curs:

Exercici a): Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument

Exercici b): Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del llenguatge musical

b1) Harmonia

b2) Piano complementari

b3) Idioma aplicat al CANT (només especialitat de CANTO)

Exercici c) Prova d’Instrument

Per a 6é curs:

Exercici a): Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument

Exercici b) Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del llenguatge musical

b1) Anàlisi

b2) Història de la Música

b3) Acompanyament (per a Piano i Guitarra)

b4) Idioma aplicat al CANT (només especialitat de CANTO)

Exercici c) Prova d’Instrument

►Més informació

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A INGRÉS I ACCÉS DE L’ALUMNAT AMB EDAT MAJOR O MENOR DE L’ORDINÀRIA  

Termini de presentació de sol·licituds: de l’1 DE FEBRER DEL 30 D’ABRIL

Els aspirants amb edats menors de les fixades amb caràcter ordinari (Ensenyaments Elementals de 8 a 12 anys i Ensenyaments Professionals de 12 a 18 anys), segons s’establix en l’article 2 de l’orde 28/2011, de 10 de maig, per a iniciar els ensenyaments elementals o professionals de Música o de Dansa, o bé per a accedir a cursos diferents del primer, hauran d’obtindre l’autorització per a concórrer a les proves d’ingrés o d’accés, respectivament.

Els aspirants amb edats majors de les fixades amb caràcter ordinari, segons s’establix en l’article 2 de l’orde 28/2011, de 10 de maig, podran sol·licitar davant la direcció del centre presentar-se a les respectives proves d’ingrés o d’accés, tant al primer curs com a cursos diferents del primer, dels ensenyaments elementals o professionals de Música o de Dansa.

Aquell alumnat que tinguera l’autorització per a l’ingrés o accés a ensenyaments elementals després del curs acadèmic 2013-2014, no farà falta que curse una nova sol·licitud per a l’accés als ensenyaments professionals.

Per a alumnes amb edats menors de les fixades amb caràcter ordinari:

Les sol·licituds seran remeses a la direcció dels conservatoris i/o centres autoritzats d’ensenyaments elementals i professionals de música i de dansa, des de l’1 de febrer al 30 d’abrill de l’any natural de realització de les proves d’accés

Per a alumnes amb edats majors de les fixades amb caràcter ordinari:

Hauran d’acudir al centre on desitgen realitzar la prova per a informar-se dels terminis de presentació d’esta instància.

On dirigir-se?

1.- Els aspirants amb edats menors de les fixades amb caràcter ordinari, presentaran la sol·licitud en els conservatoris i/o centres autoritzats, o de manera telemàtica, segons es gestione per part d’estos centres.

2.- Els aspirants amb edats majors, de les fixades amb caràcter ordinari, presentaran la sol·licitud davant la direcció del conservatori o centre autoritzat.

Quina documentació s’ha de presentar?

1.- Els aspirants amb edats menors de les fixades amb caràcter ordinari:

Les sol·licituds seran remeses seguint el model Annex II que figura en l’el lloc web:
http://www.ceice.gva.es/ca/web/ensenanzas-regimen-especial/regulacion-del-alumnado

i adjuntant la següent documentació:

a) Escrit de motivació dels representants legals de l’alumne o alumna de la sol·licitud per a poder realitzar la prova d’ingrés o d’accés als ensenyaments elementals o professionals de Música o de Dansa.

b) Un certificat dels estudis previs de Música o de Dansa de l’alumne o alumna que desitge realitzar la prova, firmat per la direcció del centre, així com pel professorat que haja impartit la docència de Música o de Dansa en conservatoris, centres privats autoritzats, de Música o de Dansa, o en centres docents d’Educació Primària. En ell, se certificarà que l’alumne o alumna, malgrat no tindre l’edat ordinària d’ingrés o d’accés als ensenyaments elementals o professionals de Música o de Dansa, respectivament, mostra aptitud i capacitats per a poder accedir als ensenyaments elementals, o bé, en el cas d’optar per l’accés als ensenyaments professionals, que l’alumne o alumna té superats els objectius dels ensenyaments elementals. En el cas dels certificats emesos per mestres d’educació musical de centres d’educació primària, que no siguen sostinguts amb fons públics, el docent haurà d’acreditar, mitjançant la titulació corresponent, els estudis de Música o de Dansa que tinga superats.

c) Fotocòpia compulsada del llibre de família actualitzat.

d) Informe que acredite la condició d’excepcionalitat en Música. En el cas de Dansa, informe d’elaboració pròpia per part del docent d’educació musical o d’educació física.

2.- Els aspirants amb edats majors de les fixades amb caràcter ordinari:

Dirigiran les sol·licituds a la direcció del centre, seguint el model que figura en l’Annex III de l’Orde 28/2011, de 10 de maig i ho acompanyaran de la següent documentació:

a) Escrit motivat per a poder realitzar la prova d’ingrés o d’accés als ensenyaments elementals o professionals de Música o de Dansa.

b) Certificat d’estudis previs de Música/Dansa.

c) Fotocòpia compulsada del llibre de família actualitzat.

d) Documentació addicional.

⇒ Per a consultar tota la informació, la normativa, descarregar l’Informe d’excepcionalitat, i descarregar la documentació perquè puguen emplenar-la i imprimir-la (Annex II, Annex III), visiten la següent adreça web:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15948&version=amp