Extracte acords consell | Extracto acuerdos consejo

*Segons estableix l’article 28 (Règim de funcionament del consell escolar) del Decret 253/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l’organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil o d’Educació Primària.

*Según establece el artículo 28 (Régimen de funcionamiento del consejo escolar) del Decreto 253/2019, de 29 de noviembre, del Consejo, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil o de Educación Primaria.

 • Reunió 164 | 13/12/2023
  • Aprovació d’actes anteriors.
  • El Consell rep informació.
  • Aprobación de actas anteriores.
  • El Consejo recibe información.

 • Reunió 163 | 13/12/2023
  • Constitució del nou Consell Escolar 
  • Designació de les persones que conformen les comissions del Consell Escolar
  • Designació de la persona que impulse mesures de foment de la igualtat real i afectiva entre homes i dones. 
  • Constitución del nuevo Consejo Escolar 
  • Designación de les personas que conforman las comisiones del Consejo Escolar
  • Designación de la persona que impulse medidas de fomento de la igualdad real y afectiva entre hombres y mujeres. 

 • Reunió 162 | 16/11/2023
  • Aprovació de la PGA.
  • Aprovació del Programa de menjador per al curs 2023-2024.
  • Aprovació del traspàs de fons de menjador.
  • Aprovació de la presentació del PEAFS.
  • Aprobación de la PGA.
  • Aprobación del Programa de comedor para el curso 2023-2024.
  • Aprobación del traspaso de fondos de comedor.
  • Aprobación de la presentación del PEAFS.

 • Reunió 161 | 19/07/2023
  • No es prenen acords. El consell només rep informació.
  • No se establecen acuerdos. El consejo solo recibe información.

 • Reunió 160 | 5/7/2023
  • Elecció empresa menjador escolar per al curs 2023-2024.  
  • Establiment del preu del menú del menjador escolar per al curs 2023-2024.
  • Aprovació del les NOFC. 

  • Elección de la empresa de comedor escolar para el curso 2023-2024.
  • Establecimiento del precio del comedor escolar para el curso 2023-2024.
  • Aprovación de las NOFC.

 • Reunió 159 | 9/5/2023
  • Aprovació d’actvitats complementàries no incloses en la PGA.

  • Aprobación de actividades complementarias no incluidas en la PGA.

 • Reunió 158 | 3/4/2023
  • Aprovació d’actvitats complementàries no incloses en la PGA.

  • Aprobación de actividades complementarias no incluidas en la PGA.

 • Reunió 157 | 22/3/2023
  • Aprovació del Pla per al foment de la lectura.
  • Aprovació de la proposta de modificació de l’horari escolar.

  • Aprobación del Plan para el fomento de la lectura.
  • Aprobación de la propuesta de modificación del horario escolar.

 • Reunió 155 | 17/11/2022
  • Assignació de la persona que fomente mesures per a la igualtat.
  • Aprovació del Programa de menjador per al curs 2022-2023.
  • Asignación de la persona que fomente medidas para la igualdad.
  • Aprovación del Programa de comedor para el curso 2022-2023.

 • Reunió 156 | 26/1/2023
  • Aprovació del compte anual 2022.
  • Aprovació del pressupost per a l’any 2023
  • Aprovació del Pla Digital de Centre.
  • Aprovació d’actvitats complementàries no incloses en la PGA.
  • Aprobación de las cuentas anuales 2022.
  • Aprobación del presupuesto para el año 2023
  • Aprobación del Pla Digital de Centro.
  • Aprobación de actividades complementarias no incluidas en la PGA.

 • Reunió 154 | 3/11/2022
  • Aprovació de la PGA.
  • Aprovació del PAM.
  • Aprovació del PEAFS.
  • Aprovación de la PGA.
  • Aprovación del PAM.
  • Aprovación del PEAFS.

 • Reunió 153 | 21/10/2022
  • Aprovació de l’activitat “Halloween” que organitza l’AMPA.
  • Aprovació del traspàs de fons de remanent de menjador al compte del centre.
  • Aprovación de la activitat “Halloween” que organiza el AMPA.
  • Aprovación del traspaso de fondo de remanente de comedor a la cuenta del centro.

 • Reunió 152 | 11/07/2022
  • No es prenen acords. El consell només rep informació.
  • No se establecen acuerdos. El consejo solo recibe información.

 • Reunió 151 | 5/07/2022
  • Aprovació de la Memòria Anual del curs 2021-2022
  • Elecció de l’empresa adjudicatària del servei de menjador per al període 2022-2003.
  • Modificació del preu de la quota de menjador que paguen les famílies.
  • Modificació de les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre) sobre de la quantitat de faltes d’assistència mensuals justificades en menjador, sense documentació acreditativa, que les famílies poden presentar.
  • Incorporació a les NOFC de normativa que regule la quantitat de còpies d’exàmens que les famílies poden demanar en cada petició formal.
  • Modificació de les NOFC per a poder participar telemàticament, a través de videoconferència.
  • Aprobación de la Memoria Anual del curso 2021-2022
  • Elección de la empresa adjudicataria del servicio de comedor para el periodo 2022-2003.
  • Modificación del precio de la cuota de comedor que pagan las familias.
  • Modificación de las NOFC (Normas de Organización y Funcionamiento del Centro) sobre de la cantidad de faltas de asistencia mensuales justificadas en comedor, sin documentación acreditativa, que las familias pueden presentar.
  • Incorporación a las NOFC de normativa que regulo la cantidad de copias de exámenes que las familias pueden pedir en cada petición formal.
  • Modificación de las NOFC para poder participar telemáticamente, a través de videoconferencia.

 • Reunió 150 | 21/06/2022
  • No es prenen acords. El consell només rep informació.
  • No se establecen acuerdos. El consejo solo recibe información.