Beques

SOL·LICITUD DE BEQUES DE MENJADOR I TRANSPORT

BECA-COMEDOR-1

a) L’alumnat de nova matrícula que vullga sol·licitar beca de menjador i/o transport haurà de presentar la sol·licitud de l’annex de la resolució amb les dades les dos progenitors i firmada pels dos. S’ha d’adjuntar la fotocòpia del DNI/passaport/NIE dels dos sol·licitants junt a la sol·licitud de la beca, així com qualsevol documentació que certifique alguna de les situacions contemplades en l’annex en cas de marcar-la. En cas de sol·licitar-la per la distància i la barrera arquitectònica serà l’equip directiu del centre el que adjunte el certificat d’eixa situació directament.

b) L’alumnat traslladat del CEIP 8 de Abril que demane només la beca de menjador ha de presentar la sol·licitud novament, ja que l’esborrany que se baixa de ITACA correspon al CEIP 8 de Abril.

c) L’alumnat traslladat del CEIP 8 de Abril que demana beca de menjador i transport per estar afectat per la distància i la barrera arquitectònica de l’autovia, ha de presentar la sol·licitud complimentada i la fotocòpia del DNI/passaport/NIE. El certificat de la distància i la barrera l’afegira l’equip directiu del centre directament.

solicitud-beca

2022_5194_RESOLUCION-TRANSPORTE-COLECTIVO3