E.S.O.

La Educació Secundària Obligatoria (ESO), és una etapa educativa amb una durada de 4 anys acadèmics, una vegada finalitzada la Educació Primaria.

Normalment es realitza entre els 12 i els 16 anys, però l’alumnat té dret a romandre cursant aquests estudis fins als 18 anys, i fins un any més si repeteix quart d’ESO.

La Llei Orgànica 3/2020 de Educació, més coneguda com LOMLOE, ha donat lloc a modificacions a l’ESO que afecten durant el curso 2022-2023 a 1er i 3er , mentres per al curs 2023-2024 s’aplicarà a 3er i 4rt.
Per a superar l’etapa és necessària l’ adquisició de les COMPETÈNCIES CLAU, que constituixen el fi últim de l’ensenyament obligatori i garanteix el plé desenvolupament personal, social i professional de l’alumnat.

Les competències clau  són les següents:
Competència en comunicació llingüística
Competència digital
Competència emprenedora
Competència plurilingüe
Competència personal, social i d’ aprendre a aprendre
Competència en consciència i expressió culturals
Competència matemàtica i en ciència, tecnologia i ingenyeria
Competència ciutadana

A continuació penjem la informació que ara hi ha de cada curs, tenint en compte que per ara la proposta de curriculum a la Comunitat Valenciana és un esborrany.

PRIMER D’ESO: Presentació 2on d’ESO.

SEGON D’ESO : Presentació 3er d’ESO

TERCER D’ESO : Presentació 4rt d’ESO

QUART D’ESO