Informàtica i comunicacions

Grau Bàsic

Informàtica i comunicacions


Quines ocupacions pots exercir

Ajudant de muntador d’antenes receptores/ televisió satèl·lits. Ajudant d’instal·lador i reparador d’equips telefònics i telegràfics. Ajudant d’instal·lador d’equips i sistemes de comunicació. Ajudant d’instal·lador reparador d’instal·lacions telefòniques. Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics. Ajudant de manteniment de sistemes informàtics.Ajudant d’instal·lador de sistemes informàtics. Ajudant d’instal·lador de sistemes per a transmissió de dades. Operador d’acoblament d’equips elèctrics i electrònics. Auxiliar de manteniment d’equips elèctrics i electrònics. Provador/ajustador de plaques i equips elèctrics i electrònics. Muntador de components en plaques de circuit imprés.

Mòduls professionals

Primer curs:

 • Equips elèctrics i electrònics.
 • Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics.
 • Ciències aplicades I.
 • Comunicació i societat I.
 • Tutoria.
 • Formació i orientació laboral I.
 • Formació en centres de treball (Unitat formativa I).

Segon curs:

 • Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades.
 • Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació.
 • Ciències aplicades II.
 • Comunicació i societat II.
 • Tutoria.
 • Formació i orientació laboral II.
 • Formació en centres de treball (Unitat formativa II).

Com s’accedix

 • Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els disset anys d’edat en el moment de l’accés o durant l’any natural en curs.
 • Haver cursat el primer cicle dEducació Secundària Obligatòria (3r de lESO) o, excepcionalment, haver cursat el segon curs de l’Educació Secundària Obligatòria.
 • Haver proposat l’equip docent als pares, mares o tutors legals la incorporació de l’alumne o alumna al cicle de Formació Professional Bàsica.

Titulació que s’obté:

Títol Professional Bàsic en Informàtica i Comunicacions

Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.