Disseny en fabricació mecànica

Grau Superior

Fabricació mecànica


Quines ocupacions pots exercir

Delineant projectista. Tècnic en CAD. Tècnic en desplegament de productes. Tècnic en desplegament de matrius. Tècnic en desplegament d’utillatges. Tècnic en desplegament de motles. Tècnic de desenrotllament de productes i motles.

Mòduls professionals

Primer curs:

 • Representació gràfica en fabricació mecànica.
 • Disseny de productes mecànics.
 • Disseny de motles i models de fosa.
 • Tècniques de fabricació mecànica.
 • Formació i orientació laboral.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

 • Disseny d’estris de processat de xapa i estampació.
 • Disseny de motles per a productes polimérics.
 • Automatització de la fabricació.
 • Projecte de disseny de productes mecànics.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Formació en Centres de Treball.

Empreses on pots realitzar les teues pràctiques

Possibilitat de realitzar el Cicle en la modalitat FP Dual

Com s’accedix

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

Titulació que s’obté:

TÈCNIC SUPERIOR EN DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA.

El títol de Tècnic Superior en Disseny en Fabricació Mecànica permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.