Normativa

NORMATIVA  ACTUAL

INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DE CENTRES 2022-2023

INSTRUCIONES de primaria curso 2022-2023

NOVEADES

         - INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DE CENTRES

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional,per la qual
s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil
de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2020-
2021.

- PRINCIPIS D'EQUITAT I D'INCLUSIÓ

DECRET 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual
es desenvolupen els principis d’equitat i d’inclusió en el
sistema educatiu valencià.

- REGULACIÓ DE L'ORGANITZACIÓ DE LA RESPOSTA EDUCATIVA PER A L'INCLUSIÓ

ORDRE 20/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula
l’organització de la resposta educativa per a la inclusió
de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons
públics del sistema educatiu valencià.

- LLEI 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d'igualtat de les persones LGTBI

 

- LLEI 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i adolescència.

 

INSTRUCCIONS PER AL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA

 DE PROTECCIÓ DE DADES

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2018, de la Sotssecretaria de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport, per la qual es dicten instruccions per al compliment de la normativa de protecció de dades en els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat

 

 

REGLAMENT ORGÀNIC I FUNCIONAL

 

REGLAMENT ORGÀNIC I FUNCIONAL DE LES ESCOLES D'EDUCACIÓ INFANTIL I DELS COL·LEGIS D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA. D.O.G.V.  02/12/2019  DECRET 253/2019 DE  29 DE NOVEMBRE

 

 

NORMATIVA GENERAL

 

L'AVALUACIÓ EN PRIMÀRIA

ORDE de 13 de desembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, sobre avaluació en Educació Primària.

Curs: 2011-2012

  Instruccions per a l’organització i el funcionament en les escoles d’Educació Infantil de segon cicle i col·legis d’Educació Primària per al curs 2011-2012. [2011/7677]

 

ORDE 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria ’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el dret de l’alumnat a l’objectivitat en l’avaluació, i s’establix el procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de certificació o d’obtenció del títol acadèmic que corresponga. [2011/13033]

DESENVOLUPAMENT LOE:
  • CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 14-09-06, pags.: 32461).

Infantil i Primària

             ORDE de 28 d’agost de 2007, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’horari de l’Educació Primària.

         DECRET 153/2010, d’1 d’octubre, del Consell, pel qual es determina el calendari laboral d’aplicació en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l’any 20

Personal Docent: INFORMACIÓ JURÍDICA

ALUMNADO: ADMISIÓN DE ALUMNOS:

ORDEN ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los elementos de los documentos básicos de evaluación de la educación básica regulada por la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son precisos para garantizar la movilidad del alumnado (BOE 22-06-07, pags.: 27049-27051).

ED. INFANTIL

ORDEN de 24 de junio 2008, de la Conselleria de Educación,sobre la evaluación en la etapa de Educación Infantil.

ED. PRIMÂRIA

ORDEN de 13 de diciembre de 2007, de la Conselleria de Educación, sobre evaluación en educación primaria.(DOGV 19-12-2007)

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2008, de la DirecciónGeneral de Ordenación y Centros Docentes, por la quese dictan instrucciones para formalizar los documentos básicos de evaluación y se establece el procedimiento desolicitud de asignación del número de historial académico para Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria .

Drets i deures de l'alumnat, pares, mares o tutors, mestres i personal d'administració i servicis:

DECRETO 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de administración y servicios. [ 2008/4159 ]

Reclamació Qualificacions:

Clica en l'enllaç i trobaras tota la informació sobre les ajudes de llibres de text.

http://www.edu.gva.es/ocd/areacd/val/abc/ajudesllibres.asp

CATÁLOGO Y PLANTILLAS:

Convivència en els centres docents i drets i deures dels alumne.

(Clica en el rètol)

PORTAL PREVI

DECRET 39/2008, de 4 d'abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l'alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d'administració i servicis.

CURRÍCULUM INFANTIL I PRIMÀRIA

DECRETO 111/2007, de 20 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Valenciana.

DECRETO 38/2008, de 28 de marzo, del Consell, por elque se establece el currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Valenciana.

Tot sobre Educació Plirilingüe: EDUCACIÓ INFANTIL.

(Clica en el rètol)

Resolució per la qual s'establixen els requisits bàsics, criteris i procediments per aplicar en els centres educatius un programa d'educació plurilingüe que permeta fomentar una primera aproximació a la llengua anglesa en el segon cicle de l'educació infantil (Resolució de 30 juliol de 2008, DOGV de 21 d'agost de 2008)

Tot sobre Educació Plirilingüe: EDUCACIÓ PRIMÀRIA.

(Clica en el rètol)

Orde reguladora dels PEBE (Orde de 30 de juny de 1998, de 14 de juliol. DOGV 3285)

Tota la normativa sobre CONSELLS ESCOLARS .

(Clica sobre la imatge)

Marc legal ENSENYAMENTS EN VALENCIÀ.

(Clica en el rètol)

SEXENNIS:

DOCV, 21 de gener de 2011Núm 6.443
ORDRE 99/2010, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen les modalitats, la convocatòria, el reconeixement, la certificació, el registre i la valoració de les activitats de formació permanent del professorat. [2011/545]

Algunes concrecions fetes pels sindicats referides al:

Complement de formació permanent del professorat

Caldrà tindre acreditats sis anys de servicis en els llocs mencionats en l’article 3.1 del Decret 157/1993 i haver participat amb aprofitament en activitats de formació o haver realitzat unes altres activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyança corresponent a un mínim de cent crèdits per cada període de sis anys, caldrà que corresponguen, atenent la seua incidència directa en la qualitat de l’ensenyança:

a) Un mínim de 70 crèdits a activitats que exercisquen les competències científiques, didàctiques (metodologia, tutoria, gestió d’aula, convivència, resolució de conflictes i habilitats comunicatives i socials), atenció a la diversitat i específiques del lloc que s’exercix.
b) Un mínim de 20 crèdits a activitats que exercisquen competències tècniques:
Bloc 1) tecnologies de la informació i la comunicació.
Bloc 2) llengües estrangeres.
Quan les competències específiques del lloc que s’exercix tinguen relació amb algun dels blocs anteriors, els crèdits hauran d’obtindre’s de l’altre bloc.
c) Un mínim de 10 crèdits a activitats que exercisquen les competències de desenrotllament personal i del centre (prevenció de riscos laborals, programes institucionals i institucionalitzats).
El desglossament de les competències professionals atribuïbles a cada un dels apartats anteriors s’especificarà en el desenrotllament del corresponent Pla Anual de Formació Permanent del Professorat.
No serà possible acumular crèdits sobrants d’un sexenni per a perfeccionar el sexenni següent, per la qual cosa per al sexenni següent serà necessari acreditar, d’acord amb el que disposa la present orde, un mínim de 100 crèdits corresponents a activitats formatives que necessàriament hauran de ser realitzades després del reconeixement del sexenni anterior.

Els funcionaris que perfeccionen un període de sis anys en les condicions que preveu el Decret 157/1993, de 31 de desembre, del Consell, pel qual es regula el component retributiu relacionat amb la formació permanent del professorat i la realització d’altres activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyança, presentaran la corresponent sol·licitud amb la documentació que justifique els crèdits necessaris per a la percepció del sexenni.

Reconeixement d’activitats de formació
Les activitats de formació del professorat la finalització de les quals es produïsca durant l’any 2010 es reconeixeran d’acord amb el que establix l’Orde de 9 de juny de 1994 de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual es regula la convocatòria, el reconeixement, la certificació i el registre de les activitats de formació permanent del professorat.
Segona. Reconeixement del dret al complement retributiu de formació permanent
Al professorat que a l’entrada en vigor de la present orde li falten més de tres anys de servici per a perfeccionar el sexenni iniciat, el reconeixement d’este s’efectuarà d’acord amb el que establix esta orde.

 

 

 

GESTIÓN ECONÓMICA:

Complementa gestión económica.

  • Detalle de la clasificación económica de los capitulos 2 y 6 del presupuesto de gastos de la Generalitat, que puede ser de utilidad a Ios centros y quedan recogidos en la Orden de 4 de julio de 2O05, de la Conselleria de Economia, Hacienda y Empleo, por la que se dictan las normas para Ia elaboraci6n del presupuesto del ejercicio
    2006.

 

 

 

 

Informació general EDUCACIÓ INFANTIL.

(Clica en el rètol)

 

 

Informació general EDUCACIÓ PRIMÀRIA.

(Clica en el rètol)

LEGISLACIÓ REFERENT A L'EDUCACIÓ ESPECIAL

(Clica al rètol)

Personal docents: informació jurídica Llei Autoritat Professorat

Normes General:

LLEI 15/2010, de 3 de desembre, d’Autoritat del Professorat.

 

 

 

 

 

Fes clic per tindre tota l'informació sobre MATRÍCULA ESCOLAR.

 

 

 

 

 

Clica en l'enllaç i trobaras tota la informació actualitzada sobre MENJADOR ESCOLAR I TRANSPORT ESCOLAR

http://www.edu.gva.es/ocd/areacd/val/complem.htm

Menjador Escolar

Transport Escolar

 

 

 

 

NIA

ORDE de 29 d’abril de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el número d’identificació de l’alumnat de la Comunitat Valenciana

 

 

 

Permisos i Llicències

 

 

Regulació dels plans per al foment de la lectura en els centres docents, en:

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/16/pdf/2011_6872.pdf

 

ORDE 44/2011, de 7 de juny, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen els plans per al foment de la lectura en els centres docents de la Comunitat Valenciana.
[2011/6872] (DOCV 6544 de 16-06-2011)

Premios extraordinarios

 

 

 

 

Clica i tindras tota l'informació sobre COMPESACIÓ EDUCATIVA.

Resolució anual:

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2011, de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoca la sol·licitud dels programes de compensació educativa i els programes PROA i PASE per al curs 2011-2012. [2011/2679]

Regulació de l’estructura de les programacions didàctiques en l’ensenyança bàsica, en: http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/16/pdf/2011_6874.pdf

ORDE 45/2011, de 8 de juny, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’estructura de les programacions didàctiques en l’ensenyança bàsica [2011/6874] (DOCV 6544 de 16-06-2011)

Clica per veure l'ORDE: Reclamació de qualificació obtinguda

ORDE 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el dret de l’alumnat a l’objectivitat en l’avaluació, i s’establix el procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de certificació o d’obtenció del títol acadèmic que corresponga.

SANITAT ESCOLAR

SANITAT ESCOLAR

Documentació sanitària. ORDRE de 27 de febrer de 2002, de la Conselleria de Sanitat, que estableix l'informe de salut de l'escolar con a DOCUMENT SANITARI d'utilització obligatòria per a l'accés a un centre escolar o per a l'inici d'una etapa educativa

Accidents escolars. Circular 5/96-SG de 23 de juliol de 1996, per la qual es dicten Intruccions per a la tramitació dels procediments per responsabilitat patrimonial de l'administració

LLEI 8/2008, de 20 de juny, de la Generalitat, dels Drets de Salut de Xiquets i Adolescents.

ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria de Sanitat, que desplega els drets de salut de xiquets i adolescents en el medi escolar.

 

 

 

 

SEXENNIS PETICIÓ TELEMÀTICA:

Uno de los trámites que requieren una interacción continua entre el docente y la Administración es el reconocimiento de la formación recibida para obtener los sexenios correspondientes. Dado que la documentación de la formación recibida por los docentes obra en poder de la Administración, es obvio la necesidad de facilitar ese trámite, además de dar cumplimiento a la legislación vigente en esta materia. Por ello, se ha implantado esta tramitación de forma telemática, permitiendo a los docentes consultar la formación reconocida por la Administración y solicitar el sexenio correspondiente.  La solicitud se puede realizar a través del siguiente enlace:

http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=15677

y puede obtenerse información en la siguiente dirección:

http://www.edu.gva.es/per/docs/modelos/DetalleProcedimientosSexenio-1.pdf

Así pues, difundan esta información entre los docentes de su centro para que, quien lo desee, pueda realizar este trámite telemáticamente.

 

 

 

Transició de l'etapa d'Educació Primària a l'Educació Secundària Obligatòria

ORDE 46/2011, de 8 de juny, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula la transició des de l’etapa d’Educació Primària a l’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana.

[2011/7216] (DOCV 6550 23-06-2011)

L’equip Directiu i el Claustre de Professors,  queda a la seva disposició per a qualsevol aclariment o dubte que puguin tenir. A la vegada els demanem la seva col.laboració i participació per a què la convivència i les activitats del Centre siguen el més profitoses possible.

Per això ens permetem recordar-los una sèrie de normes contemplades al Reglament de Règim Intern del Centre, i informar-los d’algunes qüestions.

També apareix la normativa d'interés.

Normes:

  • Les faltes d’assistència a classe han de justificar-se per escrit al Professor/a-Tutor/a.

  • Puntualitat : Passats 10 minuts del començament de l’horari escolar, es tancaran les portes i només es permetrà l’entrada d’alumnes quan hi haja causa justificada.

  • Les eixides de l’escola en hores de classe, només per causa justificada, les sol.licitaran els pares per escrit.

  • Els alumnes no han de portar a l’escola cap tipus de llaminadura (pipes, xiclets...).

  • Els alumnes tenen prohibit l’ús del mòbil i de jocs electrònics dins el recinte escolar. Si en sona un mentre es realitza una activitat escolar, es retirarà i nomès s’entregarà als pares.

És molt important per als nens que els pares s’interessen pel treball que s’ha fet a l’escola i el valoren, donant-li així motiu constant de superació.

Demanem que es tingui cura de l’aspecte personal de l’alumne/a (higiene, indumentària...), i també que es valore la correcció en el comportament i en la parla.

Per parlar amb el tutor/a del seu fill/a cal que respecten el dia de tutoria.