Consells d’estudi i organització

Abans de posar-te a estudiar:

Has de treballar sempre en el mateix lloc, on disposaràs de tots els materials que necessites normalment.

El lloc d’estudi ha d’estar ben ventilat i ben il·luminat.

Procura que no hi haja res que et puga distraure.La televisió i l’estudi no es fan l’una amb l’altre.

Procura estudiar a la mateixa hora i dedica-li temps suficient perquè et siga rendible.

L’estudi és una tasca molt personal i, encara que de vegades faces treballs en grup, una part de l’estudi

s’ha de fer de forma individual.

Per a fer un estudi actiu.

Planifica el teu estudi.

Atén i participa en classe.

Dedica un temps diari al repàs de les assignatures explicades en el dia.

Has de comprendre molt bé allò que lliges.

Relaciona cada nova informació amb les que ja tens.

Subratlla les idees principals.

Fes esquemes i resums.

 

Atenció i participació a classe.

Per aconseguir una atenció adequada a classe és necessari:

Escoltar activament els mestres. Això serà més fàcil si estàs assegut correctament, segueixes les seues

explicacions i els mires,  preguntes o fas aportacions al tema de l’explicació.

Dur tot el material que calga.

Posar-te d’acord amb els companys per evitar distraure-vos entre vosaltres.

 

Lectura comprensiva.

Comprendre un text significa:

Entendre’n                   els aspectes fonamentals.

Saber distinguir-ne                   les idees principals de les secundàries.

Relacionar el text amb altres coneixements que tingues sobre el tema.

Descobrir l’estructura del text, de quines parts consta; també s’ha de posar especial atenció al subratllat,

les lletres en negreta o cursiva, els gràfics, etc.

Adequar la velocitat de la lectura a la dificultat del text.

 

Els controls o exàmens

Has de saber-ne la data amb suficient antelació i la matèria (temes) que entren.

Organitza’t l’estudi, divideix la matèria de manera que estudies cada dia una part, i el dia abans

fes un repàs de tot el que va per al control.

Utilitza per estudiar el llibre de text i també el quadern de classe , pots també fer-te resums o esquemes.

No intentes memoritzar-ho tot fins que t’ho sàpies. Es millor                   que seguisques els passos següents :

Fes una lectura comprensiva del tema.

Fes-te un guió o esquema i aprén-lo.

Pregunta’t el tema a partir de l’esquema.

Que algun company o pare/mare et pregunte.

Procura preparar-te els exàmens sense perdre son. En tot cas la nit anterior dorm set o vuit hores.

Recorda: El millor mètode per a no posar-te nerviós en l’examen i aconseguir bons resultats

és portar-lo ben preparats i haver dormit suficientment la nit anterior.

Davant d’un control et recomane:

Relaxa’t                   afluixa els músculs i fes tres o quatre respiracions profundes, pren aire poc a poc i expulsa’l suaument .

Concentra l’atenció en les instruccions que et done el mestre/a.

Llig totes les preguntes detingudament. Comença per la que siga més fàcil i acaba amb la més difícil.

Distribueix el temps entre les preguntes.

Procura que la redacció siga clara, cuida l’ortografia, presenta l’examen net.

Abans d’entregar l’examen, repassa el que has escrit per si has oblidat alguna cosa important

o has de rectificar algun apartat.

 

Com millorar la teua lectura

Si dediques diàriament un temps a la lectura dels temes favorits, aconseguiràs                   una millor comprensió lectora.

A més, aconseguiràs una major velocitat lectora si:

1.- Evites llegir en veu alta i moure els llavis.

2.- No assenyales les línies amb el llapis o el dit.

3.- Recorres el text amb els ulls, deixant inmòbil el cap.

4.- T’acostumes a llegir per grups de dos o tres paraules d’un colp de vista, en lloc de fer-ho paraula per paraula.

 

La memorització.

 

Memoritzar consisteix a retindre en la memòria el que s’ha de saber d’un tema.

La memorització es realitza:

Al llarg de l’estudi del tema.

Desenvolupant l’esquema amb les teues paraules.

Amb una bona comprensió lectora dels fragments a memoritzar

Ajudant-te de tècniques de memòria com:

1.- Repetició mental: tu sol, mentalment.

2.- Repetició activa; parlant tu sol o davant d’un altra persona.

3.- Memòria fotogràfica ( Retenent a la memoria les imatges del fragment a memoritzar)