Consell Escolar

El Consell Escolar és la màxima autoritat del centre i al mateix temps un organisme de participació democràtica en la gestió i presa de decisions. Al Consell Escolar, en efecte, s'hi troben representats tots els estaments de la comunitat educativa (professors, alumnes, pares i mares, representant ajuntament, personal no docent), que escullen els seus representants en un procés electoral que se celebra cada dos anys.

Presideix el Consell Escolar el director del centre i aixeca acta de les seues decisions el Secretari. Hi participen també el Cap d'Estudis i un representant de l'Ajuntament, a més dels representants dels professors, pares, alumnes i personal no docent.

Funcions del Consell Escolar

Algunes de les funcions del Consell Escolar són les següents:

 • Intervenir en el nomenament del director.
 • Aprovar els pressupostos del centre.
 • Participar en la configuració del Projecte Educatiu del centre i aprovar el Pla de Centre anual.
 • Gestionar i aprovar les activitats extraescolars i les sortides lúdiques i culturals.
 • Resoldre qüestions disciplinàries greus.
 • Vetllar per l'optimització, conservació i renovació de les instal·lacions i equipaments escolars.
 • Supervisar la marxa general del centre.
 • Informar sobre la memòria anual del centre.
 • A més,  les que narca la llei

REGULACIÓ DELS CONSELLS ESCOLARS DE CENTRE SEGONS LA L.O.E.

Centres Públics

La LOE, en el títol IV dedicat al centres docents , estableix, en el capítol III, la regulació dels òrgans col·legiats de govern i de coordinació docent dels centres públics.

Art. 126. 1. Composició dels Consells Escolars dels Centres Públics 

 1. a) El director o directora del centre, que serà en serà el president/a.
 2. b) El/la cap d'estudis.
 3. c) Un regidor o representant de l'Ajuntament del terme municipal on està situat el centre.
 4. d) Un nombre de representants del professorat, elegit pel claustre, que no podrà ser inferior a un terç del total de components del Consell.
 5. e) Un nombre de pares i mares, i de representants de l'alumnat, elegit respectivament per ells i entre ells, que no podrà ser inferior a un terç del total dels components del Consell.
 6. f) Un/Una representant del personal d'administració i serveis del centre.
 7. g) El secretari o la secretària del centre, que actuarà com a secretari o secretària del Consell, amb veu i sense vot.

Correspondrà a la Conselleria de Cultura, Educació i Esporte determinar el nombre total de membres del Consell Escolar i regular-ne el procés de l’elecció; de moment continua vigent la normativa anterior.

La composició actual dels diferents tipus de Consell (segons tamany i nivell dels centres) és la que figura en l'Annex I. Els Consells constituïts abans de l'entrada en vigor de la LOE continuaran el seu mandat fins la finalització del mateix amb les atribucions establertes en aquesta llei.

Article 127. Competències del del Consell Escolar de Centre. 

 1. a) Aprovar i avaluar els projectes i les normes a què es refereix el capítol II del títol V de la LOE.
 2. b) Aprovar i avaluar la programació general anual del centre sense perjuí de les competències del claustre de professors, en relació amb la planificació i organització docent.
 3. c) Conocer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.
 4. d) Participar en la selecció de la direcció en els térmens establits per la llei. Ser informat del nomenamet i cessament de la resta de membres de l'equip directiu. Si és el cas, previ acord dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació del nomenamet de la direcció.
 5. e) Decidir sobre l'admissió de l'alumnat amb sujecció a el que estableix la LOE i les disposicions que la desenvolupen.
 6. f) Conéixer la resolució dels conflictes disciplinaris i vetlar perquè s'adequen a la normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades per la direcció corresponguen a conductes de l'alumnat que perjudiquen greument la convivència del centre, el Consell Escolar, a instància del pares, mares o tutors, podrà revisar la decisió adoptada i proposar, si ho estima oportú, les mesures escaients.
 7. g) Proposar les mesures i iniciatives que afavorisquen la convivència en el centre, la igualtat entre hòmens i dones, i la resolució pacífica dels conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.
 8. h) Promoure la consevació i renovació de les instal·lacions i equipament escolar, i aprovar l'obtenció de recursos complementaris d'acord amb el que estableix l'article 122.3.
 9. i) Fixar les directrius per a la col·laboració, amb finalitats educatives i culturals, amb les administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.
 10. j) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l'evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participe el centre.
 11. k) Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l'Administració competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, així com sobre aquells altres aspectes relacionats amb la seua qualitat.
 12. l) Qualssevol altres que li siguen atribuïdes per l'Administració Educativa.

Legislació vigent: 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE 4-5-06) en substitució del Títol V, Capítol V, Secció 3ª de la LOCE.

Decrets 233/1997 i 234/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià pels quals s'aproven els Reglaments Orgànics i Funcionals de les Escoles d'Educació Infantil i dels Col·legis d'Educació Primària i dels Instituts de Secundària.

Ordre de 10 d'actubre de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la que es regulen les eleccions dels consells escolars dels centres públics docents no universitaris de la Comunitat Valenciana.

Ordre de 14 de juny de 2000, de la Conselleria de Cultura i Educació que regula la implantació dels programes formatius dirigits a la formació de persones adultes i es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels centres públics de persones adultes.

Ordre de 10 d'octubre de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència que regula la constitució i designació dels òrgans de govern dels centres docents concertats.

Ordre de 31 de juliol de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i ciència per la que es regulen les seccions dels instituts d'Educació Secundària.

Ordre de 10 de maig de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i ciència per la que s'adapten les normes contingudes en el Decret 233/1997 als col·legis rurals agrupats.

El Decret 90/1986,de 8 de juliol; Decret 241/1993, de 7 de desembre, Reial Decret 1815/1993, de 18 d'octubre sobre els Ensenyaments de Règim Especial.

Decret 105/2001, de 12 de juny, del Govern Valencià, pel qual es crea l'Institut Valencià per al Desenvolupament de l'Educació a Distància.

Ordre de 12 de setembre de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació sobre funcionament de l'IVADED.

ANNEX I 

COMPOSICIÓ DELS CONSELLS ESCOLARS DE CENTRES PÚBLICS

  UNITATS Direcció C.Estudis Secretari/a AJuntament Professorat Pares i Mares ALUMNAT PAS
INFANTIL

PRIMÀRIA

E.ESPECIAL

Més de 9 1 1 1 (veu) 1 7 9 (1 de l'AMPA) 3(3r cile,veu) 1
9 1 1 1 (veu) 1 6 7(1 de l'AMPA) 2(3r cile,veu) 1
6,7 i 8 1 - 1 (veu) 1 4 5(1 de l'AMPA) 2(3r cile,veu) -
3,4 i 5 1 - - 1 2 2(1 de l'AMPA) 2(3r cile,veu) -
1 i 2 1 - - 1 1 2(1 de l'AMPA) 2(3r cile,veu) -