Resultats del projecte Erasmus+ 2019

Aquest projecte ha sigut construït a partir del somni europeu d’aconseguir una identitat comuna, que ens ha portat a voler viure experiències en altres països que formaran part essencial del nostre Pla de Desenvolupament Europeu. Per això, el nostre centre educatiu havia reconegut prèviament una sèrie de necessitats en l’àmbit de la mobilitat i la cooperació europees, que van permetre alinear les nostres expectatives amb objectius estretament relacionats amb les set característiques principals (CP) del Programa Erasmus+:

 • CP1. Apostem per la coherència i la simplificació.
 • CP2. És imprescindible aconseguir la difusió i impacte del projecte.
 • CP3. S’assegurarà l’accés obert als materials didàctics, documents i mitjans de comunicació produïts pel projecte.
 • CP4. Aspirem a aconseguir una dimensió internacional.
 • CP5. El multilingüisme és una realitat en la nostra societat actual.
 • CP6. Creiem en la inclusió social i la igualtat.
 • CP7. Protecció i seguretat dels participants.

Duent a terme aquest projecte, hem aconseguit aconseguir els següents resultats:

 • Augment de la dimensió internacional del nostre centre, perquè ara l’IES Les Espeñetas compta amb huit professors que han rebut formació estructurada en un país estranger.
 • Millora del nostre domini de les plataformes de la Unió Europea com ‘Europass’, ‘Mobility Tool’ i ‘School Education Gateway’.
 • Establiment de sinergies amb altres institucions educatives en altres països de la Unió Europea.
 • Desenvolupament de les competències lingüístiques, tecnològiques i metodològiques del nostre professorat.
 • Creació de materials, documents i recursos educatius, que tenen accés obert i gratuït per a tots els membres de la comunitat educativa del nostre centre i d’uns altres.
 • Augment de les ganes de participar en futurs projectes Erasmus+, per part del nostre professorat i alumnat.
 • Millora de l’actitud favorable cap al multilingüisme, divulgant els múltiples beneficis que un ensenyament multilingüe pot proporcionar als nostres estudiants.
 • Incorporació de les noves tecnologies i metodologies que han aprés els professors participants en les mobilitats, en les programacions didàctiques del curs que ve.

Alguns dels resultats mes destacables d’aquest projecte han sigut els materials i recursos educatius que hem creat emprant tecnologies com ‘creately’, ‘genially’, ’kahoot!’,’monkeylearn’, ‘nubedepalabras.es’, ‘padlet.com’, ‘Quizizz’, ‘socrative’ i ‘worart’. Aquests materials i recursos són accessibles de manera gratuïta a través de la web i estan catalogats en ‘Erasmus+ Project Results Platform’, a través del següent enllaç: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-1-es01-ka101-061185.

Per a l’elaboració d’aquests materials i recursos didàctics, en col·laboració amb Servei de Formació del Professorat (CEFIRE) de la ciutat d’Orihuela, desenvolupem en 2020 un grup de treball, que va tindre com a finalitat l’estudi i el desenvolupament de materials de lliure distribució i d’aplicació directa a l’aula. Aquest grup de treball es va denominar: “Projecte educatiu per a internacionalitzar l’IES Les Espeñetas amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació” (codi: 20OR7500042). A continuació es mostra un vídeo resumeixen de les activitats que realitzem en aquest grup de treball:

https://www.youtube.com/watch?v=npyosr7fckg