Inscripció al menjador escolar 2024/25

MENJADOR ESCOLAR 2024/25

El període ordinari d’inscripcions per al menjador escolar és durant el mes de juny i juliol. És requisit necessari realitzar la inscripció prèvia per poder fer ús del menjador, ja que es requereix informar dels dies d’ús, horaris, al·lèrgies i compte bancari. 

Durant el curs escolar, la inscripció està supeditada a l’existència de places vacants. 

L’aforament del menjador és limitat (252 places). En qualsevol cas, l’organització del menjador escolar seguirà les instruccions de funcionament i de prevenció publicades per la Conselleria d’Educació.

Per realitzar la inscripció del menjador, és requisit necessari adjuntar justificant bancari amb l’IBAN del compte de càrrec dels rebuts. Els rebuts es carregaran a mes vençut.

Les persones amb imports pendents del menjador escolar no podran iniciar el servei fins cancel·lar el deute.

Finalitzat el període ordinari d’inscripcions, s’obrirà un nou termini extraordinari, a partir de la primera setmana lectiva de setembre, en cas que queden places vacants en el menjador.

——————————————————————————————————————————–

El período ordinario de inscripciones para el comedor escolar es durante los meses de junio y julio. Es requisito necesario realizar la inscripción previa para poder hacer uso del comedor escolar, ya que se requiere informar sobre los días de uso, horarios, alergias y cuenta bancaria. 

Durante el curso escolar, la inscripción está supeditada a la existencia de plazas vacantes. 

El aforo del comedor es limitado (252 plazas). En cualquier caso, la organización del comedor escolar seguirá las instrucciones de funcionamiento y prevención publicadas por la Consellería de Educación.

Para realizar la inscripción del comedor es requisito necesario adjuntar justificante bancario con el IBAN de la cuenta de cargo de los recibos. Los recibos se cargarán a mes vencido.

Las personas con importes pendientes del comedor escolar, no podrán iniciar el servicio hasta saldar la deuda.

Finalizado el período ordinario de inscripciones, se abrirá un nuevo plazo extraordinario, a partir de la primera semana lectiva de septiembre, en caso que queden plazas vacantes en el comedor.

 

Inscripció al menjador escolar

  • Especifiqueu si el vostre fill/a té al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.
  • Especifiqueu el número de compte bancari IBAN per a carregar els rebuts.
  • #Màx. grandària d'arxiu: 30 MB.
    Adjunteu el justificant del vostre compte de domiciliació bancària, per passar mensualment els rebuts, on aparega l’IBAN i el titular del compte (pdf o imatge).