Inscripció al menjador escolar 2022/23

MENJADOR ESCOLAR 2022/23

El període ordinari d’inscripcions per al menjador escolar és de l’1 al 29 de juliol de 2022. És requisit necessari realitzar la inscripció prèvia per poder fer ús del menjador.

Durant el curs escolar, la inscripció està supeditada a l’existència de places vacants. 

L’aforament del menjador és limitat (70 places a Infantil i 150 places a Primària). En cas de necessitar el servei, preguem emplene el formulari adjunt i espere la resposta de la direcció del centre, comunicant l’acceptació o no de la sol·licitud.

En qualsevol cas, l’organització del menjador escolar seguirà les instruccions de funcionament i de prevenció publicades per la Conselleria d’Educació.

Per realitzar la inscripció del menjador, és requisit necessari adjuntar justificant bancari amb l’IBAN del compte de càrrec dels rebuts. Els rebuts es carregaran a mes vençut.

Les persones amb imports pendents del menjador escolar no podran iniciar el servei fins cancel·lar el deute.

LA INSCRIPCIÓ AL MENJADOR ESCOLAR ESTÀ TANCADA PER AFORAMENT COMPLET.

——————————————————————————————————————————–

El período ordinario de inscripciones para el comedor escolar será del 1 al 29 de julio de 2022. Es requisito necesario realizar la inscripción previa para poder hacer uso del comedor escolar.

Durante el curso escolar, la inscripción está supeditada a la existencia de plazas vacantes. 

El aforo del comedor es limitado (70 plazas para Infantil y 150 plazas para Primaria). En caso de necesitar el servicio, rogamos rellene el formulario adjunto y espere la respuesta de la dirección del centro, comunicando la aceptación o no de la solicitud.

En cualquier caso, la organización del comedor escolar seguirá las instrucciones de funcionamiento y prevención publicadas por la Consellería de Educación.

Para realizar la inscripción del comedor es requisito necesario adjuntar justificante bancario con el IBAN de la cuenta de cargo de los recibos. Los recibos se cargaran a mes vencido.

Las personas con importes pendientes del comedor escolar, no podrán iniciar el servicio hasta saldar la deuda.

Finalizado el período ordinario de inscripciones, se abrirá un nuevo plazo extraordinario, a partir del 19 de septiembre, en caso que queden plazas vacantes en el comedor.

LA INSCRIPCIÓN AL COMEDOR ESCOLAR ESTÁ CERRADA POR AFORO COMPLETO.