Inscripció Escola Matinera

L’Ajuntament de Dénia, junt amb els centres públics d’Infantil i Primària, duran endavant, durant el curs escolar 2022/23, l’Escola Matinera.

Les activitats es desenvoluparan de 7:45h a 8:45h. Un dels principals objectiu de l’escola matinera és afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar posant a disposició de les mares i pares treballadors un espai lúdic-educatiu on portar els seus fills.

L’Escola Matinera està subvencionada parcialment per l’Ajuntament de Dénia, que es fa càrrec de la major part del cost. El preu per a l’alumnat es de 10€ al mes.

Per poder accedir a l’escola matinera, deurà quedar constància de la necessitat de conciliació dels progenitors.

Junt amb la matrícula es presentarà certificat d’empresa indicant l’horari de treball dels progenitors on quede constància la necessitat de conciliació. Aquest certificat caldrà presentar-lo a la Secretaria del centre.

Per tal de fer-ne ús, cal emplenar la següent inscripció.


El Ayuntamiento de Dénia, junto con los centros públicos de Infantil y Primaria, realizarán, durante el curso escolar 2022/23, la Escola Matinera.

Las actividades se desarrollarán de 7:45 ha 8:45 h. Uno de los principales objetivos de la escuela madrugadora es favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar poniendo a disposición de las madres y padres trabajadores un espacio lúdico-educativo donde llevar a sus hijos.

La Escola Matinera está subvencionada parcialmente por el Ayuntamiento de Dénia, que se hace cargo de la mayor parte del coste. El precio para el alumnado es de 10 € al mes.

Para poder acceder a la Escola Matinera, deberá quedar constancia de la necesidad de conciliación de los progenitores. Junto con la matrícula, se presentará certificado de empresa indicando el horario de trabajo de los progenitores, donde quede constancia la necesidad de conciliación. Este certificado deberá presentarse en la Secretaría del centro.

Para hacer uso de l’Escola Matinera, es necesario rellenar la siguiente inscripción.

Inscripció Escola Matinera

  • Especifiqueu el lloc de treball que justifique l'ús de l'Escola Matinera. En cas de família monoparetal, especifiqueu en observacions. Recordeu presentar certificat d'empresa amb horaris a la Secretaria del centre.