Informació

Informació

Calendari d’admissió i matriculació curs 2024-2025

30 d'abril de 2024

La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, ha publicat els calendaris i les instruccions per al procés d’admissió per al curs 2024-2025 per als diferents ensenyaments que s’imparteixen al centre: ESO, BATXILLERAT I FPB.

La informació completa es pot consultar en aquest enllaç: Admissió d’alumnat – Admisión Alumnado – Generalitat Valenciana (gva.es)

Abans de sol·licitar plaça cal tindre en compte:

  • La confirmació de plaça en el centre d’adscripció implica la impossibilitat de participar en el procediment d’admissió i participar en tots dos procediments serà considerat duplicitat.
  • Decret 48/2024 de 23 abril:
    Article 46. Falsedat en la documentació aportada:
  1. La falsedat en les dades declarades, en les declaracions responsables formulades, o en la documentació aportada per a l’acreditació de les circumstàncies determinants dels criteris d’admissió, la falta o insuficiència de la deguda acreditació documental d’estes circumstàncies de baremació, així com la duplicitat de sol·licituds, comportarà l’exclusió i la corresponent anul·lació de la sol·licitud del procés d’admissió, i es procedirà a l’escolarització de l’alumne o alumna en el centre en que quedaren places vacants; tot això, sense perjuí de l’exigència de les responsabilitats que pogueren derivar-se d’un altre orde.
  2. En els casos de falsedat en les dades declarades en què s’observen indicis de dol, l’administració educativa haurà d’actuar d’ofici contra les persones que incórreguen en falsedat documental.

Informació legal:

ESO i Batxillerat:

DECRET 48/2024, de 23 d’abril, del Consell, pel qual es regula el procés d’admissió en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i en els centres d’Educació Especial, a la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2024, del director general de Centres Docents, per la qual s’establix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i en els centres d’Educació Especial, per al curs 2024-2025.

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA:

RESOLUCIÓ de 18 d’abril de 2024, del secretari autonòmic d’Educació, per la qual s’establix el calendari d’admissió i matrícula en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de Formació Professional de grau bàsic, mitjà i superior, cursos d’especialització i programes formatius de qualificació bàsica, per al curs 2024-2025

PUNT ADDICIONAL:

El Consell Escolar del Centre va aprovar amb data 29 d’abril de 2024 punt addicional per al barem de les sol·licituds:

  • Proximitat del domicili on residisca l’alumne o alumna o del lloc de treball d’algun dels seus pares, mares o tutors legals, o
  • Simultaneïtat amb ensenyaments professionals de música o de dansa.

CALENDARIS:

Admissió FP:

Annex IV Calendari Resolució admissió 24-25:

PROVES HOMOLOGADES A2 CURS 2023-2024

19 d'abril de 2024

Informem de la RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2024 (publicada al DOGV del 18 d’abril de 2024), per la qual es convoquen les proves homologades per al curs 2023-2024 per a l’obtenció del certificat de nivell A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües. Més informació: Proves homologades – Política Lingüística – Generalitat Valenciana (gva.es)

El termini per a la presentació de la matrícula és del 22 d al 26 d’abril de 2024. La sol·licitud de matrícula s’entregarà en la secretaria del centre.

Podrà participar l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, de 1r i de 2n de BATXILLERAT i FPB, sempre que tinguen 16 anys complits o que els complisquen en el 2024.

El llistat provisional de sol·licituds admeses serà el 30 d’abril de 2024.

Reclamacions del 30 d’abril al 3 de maig, tots dos inclusivament

Llistat definitiu el 6 de maig.

El calendari de la prova homologada és el següent:
. Prova homologada d’anglés : 8 de maig de 2024, a les 11.00 hores.
. Prova homologada de francés: 9 de maig de 2024, a les 11.00 hores.

Pide ya tu beca

20 de març de 2024

Convocatoria de becas para el curso 2024-2025. Más información en esta WEB.

  • Los alumnos y alumnas que vayan a cursar estudios postobligatorios pueden solicitar estas ayudas desde el 19 de marzo hasta el 10 de mayo
  • En las próximas semanas se anunciarán también las fechas de la convocatoria de ayudas para estudiantes con necesidad específica de apoyo educativo

La convocatoria general de becas y ayudas al estudio para el curso 2024-2025 se abrirá el próximo martes, 19 de marzo. Las ayudas para estudios postobligatorios se podrán solicitar hasta el 10 de mayo a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Los alumnos y alumnas que vayan a cursar bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas artísticas, deportivas, de idiomas o estudios universitarios, entre otros, pueden pedir ya su beca para el curso que viene. Como en la convocatoria anterior, deberán cumplimentar una serie de datos provisionales, que podrán modificar más adelante, y deberán hacerlo aunque no sepan aún las notas que obtendrán este curso, qué van a estudiar en el que viene o si van a continuar o no con su formación.

La principal novedad de esta convocatoria es la subida del 5% en los umbrales de renta, que permitirá que más estudiantes accedan a una beca. Esto se suma a las mejoras incorporadas en cursos anteriores como el incremento de 1.600 a 2.500 euros en las becas de residencia.

En las próximas semanas se anunciarán también las fechas de la convocatoria de ayudas para estudiantes con necesidad específica de apoyo educativo. La principal novedad, en este caso, es la reducción del porcentaje de discapacidad que es necesario acreditar para solicitar estas ayudas, que pasa del 33% al 25%.

Gracias a un presupuesto récord de 2.535 millones de euros, cerca de un millón de alumnos y alumnas podrán obtener una beca que les permita continuar con sus estudios.

Sol·licitud accés WEBFAMILIA

22 de juliol de 2023

Sol·licitud de MATRÍCULA per a 1ºESO, 4ºESO i documentació a presentar

22 de juliol de 2023

Horari d'atenció

8:00 a 15:15/dilluns a dijous

8:00 a 14:00/divendres

Contacte: 46019854.info@edu.gva.es

Beques

El Ministeri d'Educació i Formació Professional informa sobre beques, ajudes i subvencions per nivells educatius en aquest enllaç.